Een overzicht van de crisismaatregelen droogte

Geschreven op 09 augustus 2018.

Minister van Landbouw Carola Schouten komt boeren en tuinders die kampen met de gevolgen van de droogte tegemoet. Zij neemt het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland heeft voorgesteld over. De organisatie is hier blij mee, maar benadrukt dat boeren en tuinders er nog lang niet zijn.

LTO Nederland blijft in overleg met LNV om de voortgang te bespreken en is eveneens in gesprek met ketenpartijen over de afwikkeling van contracten met leveringsverplichtingen. Door de droogte kunnen leveringsproblemen ontstaan.
 
Welke crisismaatregelen heeft LNV overgenomen en wat is de status hiervan? Een overzicht.

  • Vervroegde uitbetaling GLB-gelden

De Europese Commissie heeft aangegeven dat maximaal 70% van de GLB-gelden vanaf 16 oktober uitbetaald mag worden. Dit is maximaal 6 weken eerder dan normaal. Terwijl de overige 30% van de GLB-gelden dan pas medio februari uitbetaald zullen worden. Inzet van LTO Nederland is om het hele bedrag vervroegd uit te betalen. Uit gesprekken met LNV blijkt dat RVO niet de capaciteit heeft om vervroegde of gesplitste betalingen te regelen. Daarom heeft LNV gekozen voor een kredietzekerheidsstellingssysteem waarbij RVO boeren een document kan geven waarmee zij een overbruggingskrediet kunnen aanvragen bij hun bank. Niet ideaal, vindt LTO, maar voor bedrijven die echt kampen met liquiditeitsproblemen zou dit mogelijk soelaas kunnen bieden. LTO Nederland bepleit dat LNV zo vroeg mogelijk in december gaat starten met de GLB-uitbetalingen.

  • Uitrijden van mest

Boeren mogen 2 weken langer (tot 15 september) mest uitrijden op bouwland. Of ook langer mest mag worden uitgereden op grasland en op ingezaaide vanggewassen op bouwland, hangt nog af van het advies van het Commissie van deskundigen meststoffenwet (CDM). Ook de optie van vaste mest op grasland is voorgelegd door LNV aan het CDM. LNV heeft deze commissie om advies gevraagd omdat mest uitrijden op versterkt verdroogd grasland schadelijk zou kunnen zijn voor het milieu. Hierover komt meer duidelijkheid in de tweede helft van augustus. LTO Nederland vindt dit veel te laat.

  • Herinzaai van gras (scheurverbod)

LNV wil de mogelijkheid bieden om gras in te mogen zaaien na 15 september. De Europese Commissie moet echter nog akkoord geven. De voorwaarden waaronder dit zou mogen, zijn ook nog niet duidelijk. LTO Nederland dringt aan op snel duidelijkheid.

  • Inzaaien van vanggewas na maisoogst

Boeren zijn niet verplicht om direct na een (vervroegde) maisoogst een vanggewas in te zaaien. LNV heeft dit besloten. Hierover hoeft geen toestemming te komen van Brussel.

  • Agrarisch natuurbeheer

Bij controle op agrarisch natuur- en landschapsbeheer om vergoeding voor afgesproken maatregel te krijgen, houdt de NVWA rekening met dat door droogte sommige planten niet aanwezig zijn. 

 

Over deze maatregelen moet nog duidelijkheid over komen:

  • Mest uitrijden op grasland (drijfmest en vaste mest)
  • Herinzaai van gras in combinatie met het toedienen van drijfmest op zand- en lössgrond tot en met 15 september

Mest uitrijden op vanggewas na mais, als deze mais vroegtijdig geoogst is, zodat ook in de herfst nog een goede oogst kan worden binnen gehaald.

LNV verwacht meer informatie te kunnen geven over de stand van zaken in de tweede helft van augustus. LTO Nederland heeft aangegeven dit veel te laat te vinden en hebben aangedrongen bij LNV vaart te maken met deze besluiten. (bron: LTO Nederland)

Wat doet LTO Nederland verder in het kader van de droogtecrisis? Hiervoor verwijzen wij u naar de site van LTO Nederland. Klik hier voor een link naar de site.