Kennisbijeenkomsten 2019

Geschreven op 11 juni 2019.

Kennisbijeenkomsten 2019

WPA-Robertus organiseert regelmatig kennisbijeenkomsten waar u tevens, een punt kunt behalen om uw Bewijs van Vakbekwaamheid (spuitlicentie) te verlengen. 

De komende periode hebben wij weer diverse graandemovelden op het programma staan. 

Datum Locatie Plaats Aanvang Thema Aanmelden Nadruk
20 juni 2019 Janssen Agri-Service, 
Petersdijk 7a
Zelhem 13.30 uur Teelt Informatie Akkerbouw/Veehouderij
25 juni 2019 WPA-Robertus, 
Oostervalge 36b, 
Warffum 19.00 uur Teelt Informatie Akkerbouw
26 juni 2019 WPA-Robertus, 
Kerkeweg
Finsterwolde 13.30 uur Teelt Informatie Akkerbouw
3 juli 2019 WPA-Robertus, 
Paralelweg N33 
Wildervank 13.30 uur Teelt Informatie Akkerbouw
4 juli 2019 Mts. Steenhuis Geertsema, 
Kerkeweg 41
Wirdum 19.00 uur Teelt Informatie Akkerbouw

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de uitnodiging en het opgaveformulier vinden door onder aanmelden op informatie te klikken van de desbetreffende bijeenkomst die u bij wilt wonen.

In verband met de eisen van Bureau Erkenningen en de naleving hiervan, is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Let op: VOL = VOL

Opgave voor deze bijeenkomsten is beslist noodzakelijk, ook als u niet aan de verlengingsbijeenkomst deelneemt. Om op tijd met de bijeenkomst te kunnen starten verzoeken wij u een kwartier voor aanvang, aanwezig te zijn. 

Suikerbieten

Geschreven op 11 april 2019.

Onkruidbestrijding
Een topopbrengst is niet te halen als er veel onkruid staat. Onkruiden en bieten concurreren immers om licht, water en nutriënten. Logisch is dat veel onkruid ten koste gaat van de opbrengst. De sleutel voor een geslaagde onkruidbestrijding is de juiste combinatie spuiten op klein onkruid onder zo goed mogelijke spuitomstandigheden.

Na het zaaien van de bieten zal er gelijk worden gestart met het bestrijden van de onkruiden. Als u voor de grondbewerking nog niet heeft gespoten en er nog onkruiden zichtbaar zijn Dan kunt u direct na het zaaien het beste een bespuiting met glyfosaat uitvoeren. Wanneer na zaai het onkruid eerder boven staat dan de bieten, kan dit middel opnieuw worden ingezet. Doe dit uiterlijk twee dagen voor opkomst van de eerste bieten. De hals van de kiemplantjes moet ruim, meer dan 1 centimeter, onder het oppervlak zitten. Controleer vooraf het hele perceel om schade te voorkomen. Bij scheurvorming in de toplaag wordt deze bespuiting afgeraden.

Spuitomstandigheden bodemherbicide
Een bodemherbicide werkt alleen bij voldoende vocht. Direct na zaai is de grond vaak nog wat vochtig. Heeft u een bespuiting gepland, voer de bespuiting direct na zaai uit. Vanwege de verminderde effectiviteit wordt een bespuiting afgeraden bij een hoog percentage organische stof (circa 5% of meer).

Na-opkomst bespuiting
Begin op tijd met uw LDS bespuitingen. BOGT of Betanal MaxxPro + Goltix. Als er kamille voorkomt, kunt u het beste direct 10-15 gram Safari toevoegen. Bij moeilijk te bestrijden meldesoorten gaat onze voorkeur uit naar combinaties met Betanal MaxxPro. Als u grote problemen verwacht m.b.t. aardappelopslag, dan is het bij de bestrijding van aardappelopslag met een onkruidstrijker met glyfosaat beter om te wachten tot er voldoende verschil in de gewaslengte zit. De aardappelplanten moeten aanmerkelijk groter zijn, zodat de bietenplanten niet worden geraakt. Indien u de aardappelen wilt bestrijden met o.a. Safari + Dual Gold, mogen de aardappelplanten niet al te groot zijn. 

Spuitomstandigheden na-opkomst bespuiting
Het verschil tussen een geslaagde en een mislukte onkruidbestrijding wordt ook bepaald door de te kiezen spuitmomenten. Onkruiden harden af bij droog en schraal weer (lage luchtvochtigheid, veel straling). Door de dikke waslaag wordt er minder actieve stof opgenomen. Ook bij hoge temperaturen (boven 22 graden) valt de effectiviteit van de bespuiting vaak tegen en zijn de bieten juist gevoeliger. Pas op bij grote temperatuurverschillen, meer dan 16 graden, tussen dag en nacht. De bieten zijn dan gevoeliger voor de bespuitingen. Dit geldt nog veel sterker wanneer in de dagen voorafgaand aan de volgende bespuiting nachtvorst optreedt. Het advies is om bij (verwachte) nachtvorst niet te spuiten. Vaak heeft 's avonds spuiten de voorkeur. Over het algemeen neemt dan de temperatuur en de wind af en wordt de straling minder. Verder stijgt de luchtvochtigheid in avond en nacht. Hierdoor ontstaan er betere condities voor opname van de herbiciden en zal het bestrijdingsresultaat beter zijn.

Houdt rekening met de verschillende etiketten van de producten.
Let voornamelijk op: het maximale aantal toepassingen, de dosering per toepassing en de maximale dosering per teelt.

Voor specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur.

Zandzoeker app: Mag u wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzetten?

Geschreven op 13 maart 2019.

Dual Gold en Gardo Gold: Gebruik op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden niet meer toegestaan.
De werkzame stof s-metolachloor uit de producten Dual Gold® en Gardo®Gold zit in een Europese herregistratie. Het is duidelijk geworden dat een ongewijzigd gebruik zal leiden tot een voorstel voor non-approval (dus een verbod). 

Voor diverse teelten zijn Dual Gold en GardoGold zeer belangrijk. Er is Syngenta alles aan gelegen deze producten zoveel als mogelijk voor de toekomst te behouden. Om dit te realiseren geldt in overleg met het Ctgb per 14 maart 2019 een verbod voor het gebruik van Dual Gold en Gardo Gold op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden. Op alle overige gronden blijft het gebruik van deze beide producten ongewijzigd.

Zandzoeker-app. Wel of geen Dual Gold en Gardo Gold inzettenOm u te helpen bij het bepalen of u Dual Gold of Gardo Gold kunt gebruiken, heeft Syngenta een website ontwikkeld: www.zandzoeker.nl. Voor gebruik op uw mobiele telefoon gaat u naar: "zandzoeker" in de app- of play-store van uw telefoon. 
Hierin kunt u per perceel zien – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – of u Dual Gold of Gardo Gold wel of niet mag gebruiken.


Als u de app heeft geopend, kiest u uit de lijst het gewenste onkruidbestrijdingsmiddel. Daarna kiest u uw huidige locatie of vult u een gewenste locatie in. De kaart die u dan te zien krijgt, op basis van de grondsoortenkaart Nederland, Wageningen Universiteit, 2006, laat zien of u op een perceel het door u gekozen middel wel of niet (= perceel is rood of gedeeltelijk rood gekleurd, als het product niet gebruikt mag worden) in mag zetten.

120 dagen vrijstelling Asulam 2019

Geschreven op 13 maart 2019.

Onlangs heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een tijdelijke vrijstelling verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078 N) in diverse teelten voor 2019. 

De ingangs- en eindata voor de diverse teelten staan in het onderstaande overzicht:

Agrichem Asulam 2 mag in 2019 volgens het onderstaande Wettelijk Gebruiksvoorschrift 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en eenjarige grasachtige onkruiden:

Tijdelijke toelating Fox in graszaad

Geschreven op 13 maart 2019.

onkruiden Fox_tcm20-80014.png

Vanaf 1 maart 2019 mogen graszaadtelers gebruik maken van het onkruidbestrijdingsmiddel Fox 480 SC om lastige onkruiden als ereprijs en paarse dovenetel te bestrijden. Samen met de graszaadsector en Plantum heeft ADAMA gewerkt aan een zogenoemde artikel 38-procedure. Dit is een tijdelijke vrijstelling vooruitlopend op een reguliere toelating.

De minister heeft onlangs positief beslist op deze aanvraag voor dit algemeen erkende knelpunt en hiermee is Fox tijdelijk toegelaten in alle graszaadteelten. Fox bevat 480 gram per liter bifenox, een actieve stof sterk op de zogenoemde VVL-onkruiden: Veronica (o.a. ereprijs), Viola (o.a. akkerviool) en Lamium (o.a. paarse dovenetel).

Toepassing van Fox

Fox mag eenmaal na-opkomst toegepast worden per seizoen in een dosering van 0,65 liter per ha.

De tijdelijke gaat in per 1 maart 2019, geldt voor alle graszaadteelten, en vervalt op 30 april 2019.

Spuit bij groeizaam weer, als de onkruiden nog klein zijn. Gebruik van Fox in graszaad is alleen toegestaan tussen het 3-blad stadium en einde uitstoeling (BBCH 13 tot 29). Er geldt bovendien dat beschermende handschoenen gedragen moeten worden tijdens mengen / laden en dat binnen 3 maanden na toepassing van Fox het graszaad niet beweid of vervoederd mag worden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten en planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.
 

Reguliere toelating

Fox heeft al een reguliere toelating in granen, graszoden en golfterrein. Er wordt gewerkt aan een reguliere toelating voor Fox in graszaad.

Klik hier voor meer informatie over Fox.

Wijzigingen wetgeving bezit bedrijfsvoeren gewasbescherming

Geschreven op 01 november 2018.

De wetgeving ten aanzien van het in het bezit moeten zijn van het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming is de laatste jaren wat gewijzigd.

 

 • Iedereen die gebruik maakt van professionele gewasbeschermingsmiddelen, geboren is op of na 1 januari 1996 en die ondernemer is van een tuin- of landbouwbedrijf, dient in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie II). Bent u geboren voor 1 januari 1996, dan kunt u in dezelfde situatie volstaan met het vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren gewasbescherming (licentie I).
 • Als meerdere personen binnen één bedrijf werken met professionele gewasbeschermingsmiddelen, dan moet er minimaal 1 persoon zijn, die beschikt over het vakbekwaamheidsbewijs bedrijfsvoeren gewasbescherming. Ook als er door het bedrijf geen loonwerk wordt uitgevoerd.

De NVWA voert controles uit op het wel of niet aanwezig zijn van de juiste vakbekwaamheidsbewijzen binnen uw bedrijf.

Controleer welke verlengingsbijeenkomsten u nog dient te volgen!

Geschreven op 23 oktober 2018.

 

Helaas komt het nog regelmatig voor dat mensen hun licentie laten verlopen, omdat ze in de veronderstelling zijn voldoende bijeenkomsten te hebben gevolgd. Bij controle blijkt dit dan niet het geval te zijn. Of men heeft de verkeerde thema's gevolgd.

Ook komt het voor dat mensen willen verlengen terwijl hun nieuwe pas nog niet geldig is. Op dat moment kan de bijeenkomst niet worden bijgeschreven. Uw pas is nog niet geldig. Het inleveren van uw oude pas heeft geen zin, omdat u al voldoende punten heeft gehaald voor uw nieuwe pas. U kunt geen extra punten halen. Deze komen te vervallen. 

Voor de aantekening knaagdierbeheersing agrarische bedrijven (KBA) geldt, dat deze is afgegeven voor de pas waarop u hem heeft gehaald en deze was ook gelijk geldig voor de daarop volgende pas. 
Wij verzoeken u vriendelijk de gevolgde en benodigde bijeenkomsten te controleren, alvorens u zich inschrijft voor een bijeenkomst.

U kunt dit doen door naar de site van bureau erkenningen te gaan en daar het tabblad inloggen aan te klikken.
Klik hier voor de directe link. U kunt hier uw gebruikersnaam en wachtwoord intoetsen en op aanmelden klikken. U kunt dan alle gevolgde en eventueel nog te volgen bijeenkomsten achterhalen. Mocht u deze gegevens niet meer in uw bezit hebben, dan kunt u onder inloggevens kwijt, de gevraagde gegevens invullen. U krijgt dan binnen een paar minuten een mail met uw inloggegevens. Ook kunt U bellen met het telefoonnummer 088 042 42 42 (lokaal tarief). De RVO.nl beantwoordt hier uw vragen. 

U bent natuurlijk altijd welkom om de bijeenkomsten bij te wonen, ook zonder het verlengen van uw licentie.

Onkruidbestrijding in grasland: in nazomer en herfst na deze droge zomer.

Geschreven op 11 september 2018.

Heel wat graspercelen hebben behoorlijk slijtage opgelopen door de extreem droge zomerperiode. Veel onkruiden (zoals paardenbloem en zuring) wortelen dieper dan het gras en zijn daarom ook beter in staat om een droge periode te overleven. Daarnaast biedt het gras door een schrale en open stand in een dergelijke droge periode ruimte aan zaadonkruiden om te kiemen. 

In deze situaties is het raadzaam om niet te wachten tot het voorjaar om een onkruidbestrijding uit te voeren. Maar om dit direct in de nazomer/herfst te doen, wanneer de onkruiden weer goed aan de groei zijn door voldoende regen. De graszode heeft zo de rest van de herfst de tijd om de lege plekken van de onkruiden op te vullen en heeft geen last meer van onkruidconcurrentie om licht en voeding. In het voorjaar staat er direct een volle graszode voor een eerste snede van een hoge kwaliteit. 

Controleer daarom uw grasland en voer zo nodig een onkruidbestrijding uit. 

Wanneer nodig kan ook in de nazomer en herfst heel goed een onkruidbestrijding plaatsvinden. De weersomstandigheden, temperatuur en luchtvochtigheid zijn vaak gunstig voor een goed resultaat van een onkruidbestrijding. Onkruiden als ridderzuring, paardenbloem, boterbloem en muur laten zich ook in het najaar goed bestrijden. (bron: Dow AgroSciences)
Klik hier voor de folder: Onkruidbestrijding in grasland: in nazomer en herfst na deze droge zomer.

Onkruidbestrijding grasland in het najaar

Geschreven op 24 augustus 2018.

Goed grasland is de basis voor een rendabele melkveehouderij. Zowel de opbrengst in kilogram drogestof als in voederwaarde hangen nauw samen met de grassensamenstelling en de aanwezigheid van onkruid in grasland. Ridderzuring is een van de meest hardnekkige onkruiden in grasland. De bestrijding is lastig door de flinke wortelstokken van de plant en door hoge zaadproductie van bloeiende planten. De zaden blijven bovendien jarenlang kiemkrachtig. De aanpak dient daarom gericht te zijn op het voorkomen van verdere verspreiding en het tot in de wortelpunt aanpakken van bestaande planten.
Naast de bestaande middelen, zoals Primstar, Tapir, Cirran, Jepolinex Pro en Butress is er Harmony SX. Dit middel is zeer effectief tegen ridderzuring en spaart de klaver in grasklaverweiden, maar pakt daarnaast ook de meest voorkomende onkruiden in gras aan.

Het beste moment om ridderzuring in grasland met Harmony SX te bestrijden is in de nazomer/herfst het blad neemt het middel dan goed op en met de neerwaartse sapstroom dringt het door tot in de punt van de penwortel. De wortels sterven hierdoor af (wortel necrose), waardoor de plant verzwakt en afsterft. Bij oude planten met zeer sterke wortels kan een herhaling van de behandeling een seizoen later nodig zijn. Het beste moment voor de bestrijding van ridderzuring is als het gewas voldoende bladmassa heeft, nog niet bloeit en het groeizaam weer is. Dit is meestal als de planten zo'n 20 tot 25 cm hoog zijn en zich in het rozettenstadium bevinden. Voor een goede opname van de werkzame stof is het belangrijk dat het na het spuiten enkele uren droog blijft.

Een bijkomend voordeel is dat Harmony SX veilig is voor klaver. Witte klaver is niet of nauwelijks gevoelig voor Harmony SX, terwijl rode klaver er redelijk gevoelig voor kan zijn. Het ontzien van klaver maakt het product bij uitstek geschikt voor het bestrijden van ridderzuring in grasklaverweiden.
Naast ridderzuring worden ook boterbloem, muur en herderstasje goed bestreden. Indien er ook paardenbloem in de weide voorkomt, dan moet er een combinatie worden gemaakt met een ander toegelaten middel.

Harmony SX kan bij toepassing onder groeizame omstandigheden en een hogere temperatuur verkleuring en drukking van het gras veroorzaken. Het advies is om dit middel na de laatste snede te spuiten. Indien er drukking van het gewas optreedt, dan is dat na de eerstvolgende snede weer verdwenen. 

Gebruik inoculanten verdroogde mais

Geschreven op 24 augustus 2018.

Mais die verdroogd op het veld staat moet, indien hij kolfloos is, gehakseld worden. Bij de aanwezigheid van een kolf kan gewacht worden tot de korrels rijp zijn.

Kolfloze mais of mais met een slechte kolf zal in stengel en blad veel suikers bevatten. Immers, de opgebouwde suikers door fotosynthese kunnen niet naar de kolf getransporteerd worden.

Verdroogde mais geeft aanleiding tot broei
Verdroogde mais kan bij het inkuilen moeilijk aangereden worden. Dit betekent dat er veel lucht tussen de maisdelen zit (luchtkamers).Maiskuilen die slecht aangereden zijn gaan gemakkelijk broeien bij het openen.

Verdroogde mais is vaak vuil en bevat meestal een hoger gistenbestand. Deze gisten zorgen bij het openen van de kuil voor een versnelde broei.

Verdroogde mais bevat, zoals hierboven aangegeven, vaak veel suiker. Tijdens het inkuilproces wordt slechts een gedeelte van de suikers omgezet naar melkzuur met als gevolg veel restsuiker. Restsuikers zijn een ideale voedingsbron voor gisten en schimmels bij het openen van de kuil. De gisten geven aanleiding tot broei en de schimmels zijn vaak veroorzakers van micotoxinen in de kuil.

Het gebruik van Pioneer 11A44 remt broei en schimmelvorming

Pioneer 11A44 vertraagt de broei bij uitkuilen aanzienlijk. Door broei stijgt naast de temperatuur ook de pH in de kuil. Onder deze omstandigheden kunnen schimmels zich goed ontwikkelen. Het onderdrukken van de broei met Pioneer 11A44 remt dus ook de vorming van schimmels in de kuil.
Gebruik dus bij het inkuilen van verdroogde mais steeds Pioneer 11A44.

 

Besluit
Verdroogde mais geeft na het uitkuilen sneller aanleiding tot broei door vervuiling, minder goede aandrukbaarheid en verhoogd suikergehalte. Het gebruik van Pioneer 11A44 kan de broei aanzienlijk vertragen. Uw loonwerker kan dit op een eenvoudige manier toe passen.

Een overzicht van de crisismaatregelen droogte

Geschreven op 09 augustus 2018.

Minister van Landbouw Carola Schouten komt boeren en tuinders die kampen met de gevolgen van de droogte tegemoet. Zij neemt het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland heeft voorgesteld over. De organisatie is hier blij mee, maar benadrukt dat boeren en tuinders er nog lang niet zijn.

LTO Nederland blijft in overleg met LNV om de voortgang te bespreken en is eveneens in gesprek met ketenpartijen over de afwikkeling van contracten met leveringsverplichtingen. Door de droogte kunnen leveringsproblemen ontstaan.
 
Welke crisismaatregelen heeft LNV overgenomen en wat is de status hiervan? Een overzicht.

 • Vervroegde uitbetaling GLB-gelden

De Europese Commissie heeft aangegeven dat maximaal 70% van de GLB-gelden vanaf 16 oktober uitbetaald mag worden. Dit is maximaal 6 weken eerder dan normaal. Terwijl de overige 30% van de GLB-gelden dan pas medio februari uitbetaald zullen worden. Inzet van LTO Nederland is om het hele bedrag vervroegd uit te betalen. Uit gesprekken met LNV blijkt dat RVO niet de capaciteit heeft om vervroegde of gesplitste betalingen te regelen. Daarom heeft LNV gekozen voor een kredietzekerheidsstellingssysteem waarbij RVO boeren een document kan geven waarmee zij een overbruggingskrediet kunnen aanvragen bij hun bank. Niet ideaal, vindt LTO, maar voor bedrijven die echt kampen met liquiditeitsproblemen zou dit mogelijk soelaas kunnen bieden. LTO Nederland bepleit dat LNV zo vroeg mogelijk in december gaat starten met de GLB-uitbetalingen.

 • Uitrijden van mest

Boeren mogen 2 weken langer (tot 15 september) mest uitrijden op bouwland. Of ook langer mest mag worden uitgereden op grasland en op ingezaaide vanggewassen op bouwland, hangt nog af van het advies van het Commissie van deskundigen meststoffenwet (CDM). Ook de optie van vaste mest op grasland is voorgelegd door LNV aan het CDM. LNV heeft deze commissie om advies gevraagd omdat mest uitrijden op versterkt verdroogd grasland schadelijk zou kunnen zijn voor het milieu. Hierover komt meer duidelijkheid in de tweede helft van augustus. LTO Nederland vindt dit veel te laat.

 • Herinzaai van gras (scheurverbod)

LNV wil de mogelijkheid bieden om gras in te mogen zaaien na 15 september. De Europese Commissie moet echter nog akkoord geven. De voorwaarden waaronder dit zou mogen, zijn ook nog niet duidelijk. LTO Nederland dringt aan op snel duidelijkheid.

 • Inzaaien van vanggewas na maisoogst

Boeren zijn niet verplicht om direct na een (vervroegde) maisoogst een vanggewas in te zaaien. LNV heeft dit besloten. Hierover hoeft geen toestemming te komen van Brussel.

 • Agrarisch natuurbeheer

Bij controle op agrarisch natuur- en landschapsbeheer om vergoeding voor afgesproken maatregel te krijgen, houdt de NVWA rekening met dat door droogte sommige planten niet aanwezig zijn. 

 

Over deze maatregelen moet nog duidelijkheid over komen:

 • Mest uitrijden op grasland (drijfmest en vaste mest)
 • Herinzaai van gras in combinatie met het toedienen van drijfmest op zand- en lössgrond tot en met 15 september

Mest uitrijden op vanggewas na mais, als deze mais vroegtijdig geoogst is, zodat ook in de herfst nog een goede oogst kan worden binnen gehaald.

LNV verwacht meer informatie te kunnen geven over de stand van zaken in de tweede helft van augustus. LTO Nederland heeft aangegeven dit veel te laat te vinden en hebben aangedrongen bij LNV vaart te maken met deze besluiten. (bron: LTO Nederland)

Wat doet LTO Nederland verder in het kader van de droogtecrisis? Hiervoor verwijzen wij u naar de site van LTO Nederland. Klik hier voor een link naar de site.

Grasland scheuren of vernietigen

Geschreven op 07 augustus 2018.

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden met voorwaarden waarin u uw grasland mag scheuren of vernietigen. Zo spoelt er niet te veel stikstof uit. Klik hier voor de regels per grondsoort.

De regels voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland zijn er voor grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.

Heeft u schade aan uw grasland door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven en wilt u dit herstellen? Als uw perceel op zand- of lössgrond ligt, kunt u een vrijstelling voor schadeherstel aan RVO doorgeven. Maakt u gebruik van derogatie? Dan gelden er vanaf 2018 andere regels voor het vernietigen van grasland voor uw bedrijf. Wilt u bijvoorbeeld na 31 mei uw grasland scheuren voor graslandvernieuwing? Als dit perceel op zand- of lössgrond ligt, moet u dit aan RVO doorgegeven.

Vrijstelling schadeherstel
Heeft u schade aan uw grasland op zand- of lössgrond en wilt u dit herstellen? Dan kunt u tot 31 augustus vrijstelling aanvragen voor het vernietigen van uw perceel of een perceelgedeelte grasland.

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De beschadiging van uw grasland is veroorzaakt door droogte of vraat door dieren die in uw graszode leven.
 • Uw verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is ten minste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
 • De totale oppervlakte beschadigd grasland is ten minste 5% van de oppervlakte grasland die op uw bedrijf in gebruik is.
 • Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een rapport dat u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Het rapport is gereed voordat u zich aanmeldt. U bewaart dit rapport op uw bedrijf.
 • De herinzaai van uw gescheurde graszode gebeurt binnen 7 werkdagen nadat u deze heeft vernietigd. U kunt tot en met 15 september gras herinzaaien.

Graslandvernieuwing derogatiebedrijven
Heeft u derogatie en wilt u na 31 mei grasland scheuren op zand- en lössgrond voor graslandvernieuwing? Dan kunt u tot 31 augustus uw perceel of perceelsgedeelte hiervoor aanmelden. 

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft geen stikstofbemonsteringsplicht meer voor uw gescheurde grasland. In plaats daarvan rekent u met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikgebruiksnorm.
 • U meldt uw perceel of perceelsgedeelte bij RVO aan voordat u het grasland vernieuwt. U kunt tot en met 15 september gras herinzaaien.

Controle en handhaving
Als u grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit. (Bron: RVO.nl)

Onze buitendienstmedewerkers kunnen u vertellen welke geregistreerd schade-expert een rapport voor u op kan stellen.
Via deze link kunt u het hele artikel op de RVO site lezen: Klik hier.

EHBO bij verdroogd grasland

Geschreven op 07 augustus 2018.

De droogte die momenteel Nederland teistert veroorzaakt schade aan gewassen. Veel graslandpercelen laten al weken geen groei meer zien en verkleuren van groen naar geel. Het gevolg is dat melkveehouders nu al de ruwvoervoorraad voor aankomende winter moeten aanspreken.

Wat kunt u doen om uw grasland zo goed mogelijk uit de droogte te krijgen?

Wees voorzichtig met maaien
Maaien tijdens droogte kan veel schade veroorzaken aan uw grasland. Staat er minder dan 20 centimeter gras (2.000 kg per ha) dan kunt u het maaien beter uitstellen. Na het maaien gebruikt de grasplant zijn reserves voor het aanmaken van nieuw blad. Maar in droge periodes heeft de grasplant deze reserves juist nodig om te overleven. Bovendien is het berijden van het grasland een te zware belasting van de grasmat, en zullen rijsporen lang zichtbaar blijven. Indien u toch gaat maaien, maai het gras dan niet korter dan 7 centimeter.

Beweid af en toe
Grasland af en toe beweiden tijdens droge periodes zorgt voor herstel van het grasland. Uw koppel melkvee tijdens avonduren de grasresten laten vreten komt ten goede aan het gras. Houd de conditie van uw vee dat uitsluitend buiten loopt (jongvee) goed in de gaten. Door het lage grasaanbod kunnen ze snel vermageren.

Heeft uw gras de droogte overleefd?
Gras kan een droge periode overleven. Of uw gras de droge periode heeft doorstaan, kunt u eenvoudig controleren. Steek een stuk van 20 bij 20 cm uit de graszode en leg deze 10 minuten in een bak met water. Indien er binnen een paar dagen witte ondergrondse wortels of groene puntjes in het gewas ontstaan, zal het grasland zich herstellen na de droogte. Is dit niet het geval, dan zal uw grasland waarschijnlijk niet meer herstellen. Graslandvernieuwing is dan de enige optie om uw ruwvoerpositie veilig te stellen.

Let op voor ruwbeemd
Indien er in de uitgestoken zode nieuwe plantjes ontstaan met witte voetjes, wees dan alert. De kans op ontwikkeling van ruwbeemd en straatgras in uw grasland is dan erg groot. Ruwbeemd is te bestrijden door uw grasland regelmatig te wiedeggen en door te zaaien. (bron: Barenbrug)

Doorzaai….houdt het grasland in topconditie

Geschreven op 06 augustus 2018.


In grasland komen ongewenste grassen, onkruiden en zelfs open plekken voor, dit gaat ten koste van goede grassen. Een grasmat die niet in topconditie is, geeft te weinig droge stofopbrengst én een te lage voederwaarde. Door, door te zaaien in augustus/september kan u nog profiteren van een betere laatste snede gras.

Wanneer doorzaaien?
Om te kijken of doorzaaien gewenst is controleer uw grasland én bepaal het aandeel goede grassen: Is het aandeel goede grassen lager dan 80% dan is doorzaai gewenst!  Als het grasland uit minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweek dan is vernieuwen de beste optie.
Om de doorzaai tot een goed resultaat te brengen dient het doorzaaien te gebeuren bij de juiste omstandigheden :

 • Voldoende vocht aanwezig
 • Optimale bodemtemperatuur tussen 15 – 25 °C : dan gaat kieming het snelst
 • Daarom geeft doorzaai in de maanden augustus/september het beste resultaat


De voordelen doorzaaien:

 • Hoge droge stofopbrengst en betere voederwaarde;
 • Behoud van organische stof en bodemleven
 • Géén snedeverlies t.o.v. herinzaai voorjaar
 • Verlaagt aandeel slechte grassen
 • Dichtere zode : lager aandeel onkruiden
 • Goedkoper dan herinzaai
 • Minder uitspoeling van nitraten
 • Effectieve onkruidonderdrukking


Welk ras is geschikt?
Bij doorzaaien moet het graszaad de concurrentie aan met de bestaande graszode. De tetraploïde Engels raaigrassen zijn hiervoor het meest geschikt.
WPA-Robertus beschikt over speciale doorzaai mengsel(s) die zorgen voor een optimale doorzaai ; ze vestigen zich snel én adequaat tussen de bestaande zode.

Neem voor de juiste keuze van het mengsel contact op met één van onze buitendiensmedewerkers. 

Mangaangebrek in suikerbieten

Geschreven op 29 juni 2018.

Langdurig mangaangebrek kan tot een opbrengstderving van bieten leiden. Mangaangebrek kan met een bespuiting worden bestreden.

Waar te verwachten
Op zand- en dalgronden wordt de kans op het optreden van mangaangebrek bepaald door de pH van de bodem. De kans op mangaangebrek neemt toe in het pH traject tussen 5,4 en 6,2. Onder dit traject is er geen en erboven een grote kans op mangaangebrek.

Op kleigronden kunt u mangaangebrek verwachten als het gehalte aan reduceerbaar mangaan lager is dan 60 mg per kg grond. Dit geldt echter alleen voor gronden met een organische stof gehalte kleiner dan 2,5%. Op gronden met een hoger gehalte aan organische stof ligt de grens op 100 mg per kg grond. Verder is de vochttoestand van belang. In een droge bodem is het gehalte aan reduceerbaar mangaan doorgaans lager dan in een vochtige bodem.

 

Symptomen
Mangaangebrek typeert zich door bleek-gele vlekken die in een wolkvorm tussen de nerven voorkomen (zie foto 1.) Let op dat u de vlekken niet verwart met die van stemphylium. In een later stadium vertonen de bleek-gele vlekken een bruinverkleuring. Aangetaste bladeren staat rechtop en kunnen bij zware aantasting bovenaan naar binnen krullen. 

Bespuiting
Mangaangebrek kunt u oplossen met een (herhaalde) bespuiting met een mangaanmeststof. Ernstig en langdurig (circa drie maanden of meer) mangaangebrek kan opbrengst kosten.
Daarom het advies om een mangaanbespuiting uit te voeren als uw bietenperceel hier last van heeft. Omdat mangaan weinig mobiel in de plant is, is het vaak nodig de bespuiting na een paar weken te herhalen. (Bron: IRS)

Stemphylium en cercospora gevonden op Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen

Geschreven op 20 juni 2018.

Op verschillende bietenpercelen op het Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen is stemphylium en cercospora gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in deze twee gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als u vlekjes door een van de vijf bladschimmels hebt gevonden en dus niet eerder. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Voor de overige gebieden is nog geen waarschuwing van kracht. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is om in deze regio’s regelmatig te controleren op bladschimmels.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt de fungiciden minder goed op. Spuit de fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een droogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.

 

Foto 1. Gele vlekjes veroorzaakt door stemphylium. Kenmerkend is de onregelmatige vorm met de bruinverkleuring in het midden. Later worden de vlekken bruin, deze kunnen makkelijk verward worden met pseudomonas of cercospora. Let er wel op dat er ook andere oorzaken dan stemphylium kunnen zijn voor het ontstaan van gele vlekjes op de bladeren.

 

 

Foto 2. Bladvlek veroorzaakt door cercospora. Kenmerkend zijn de witte sporen op de zware sporendragers (bolletjes). De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas.(bron: IRS)

Klik hier voor meer informatie.

Groenbemesters

Geschreven op 20 juni 2018.

Groenbemesters zijn vanggewassen waarmee u investeert in een gezonde bodem. Van vroeg in het voorjaar tot na de oogst van maïs kunt u een groenbemester telen. WPA-Robertus biedt een breed gamma hoogwaardige groenbemesters voor verschillende doeleinden, van aaltjesbestrijding en bodemverbetering tot biofumigatie.

Groenbemesters telen we als:

 • Bodemverbeteraar: meer organische stof en humus, betere structuur en waterhuishouding
 • Lokgewas: voor een drastische reducering van aaltjes
 • Investering in het hoofdgewas: voor een 3-5% hogere opbrengst en kwaliteit
 • Mineralenbron: vastlegging van mineralen en N-nagift
 • Grondbedekker: tegen onkruiden, bodemerosie en ziekteverspreiding

Voor de inzaai van groenbemesters in de graanstoppel heeft WPA-Robertus een breed pakket aan groenbemesters die voldoen aan de vergroeningseisen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kies de meest geschikte groenbemester voor uw teeltdoel(en) voor het beste resultaat.

Klik hier voor onze folder met meer informatie.
Overleg dit eventueel met uw teeltadviseur.

Sneller dan bellen, bestellen met de WPA-Robertus bestelapp

Geschreven op 12 april 2018.

Vanaf vandaag kunt u uw bestellingen plaatsen via de nieuwe WPA-Robertus bestelapp. Deze app is in de app store (zowel voor Android of IOS) te downloaden. De bestelapp komt naar voren, als u in het zoekscherm WPA-Robertus invult.
 
Het bestellen via de app, biedt u de mogelijkheid om 24 uur per dag uw orders aan ons door te gegeven.
Levering vindt plaatst op werkdagen en niet in het weekend.
Als u uw order plaatst, kunt u kiezen uit drie mogelijke bezorgopties.

 • Vandaag (voor 8.45 uur bestellen)
 • Morgen
 • Per gelegenheid (binnen 5 werkdagen)

Voorbeeld: Een order die op vrijdag na 8.45 uur is besteld, wordt maandag uitgeleverd.

Als het door u bestelde product bij ons op voorraad is, dan zullen wij uw bestelling op het door u gekozen bezorgmoment uitleveren. Indien dit niet het geval is leveren wij het product, zodra het bij ons binnen is zo spoedig mogelijk uit. Ook houden wij ons het recht voor om een vergelijkbaar product aan u uit te leveren.
 
Als u uw bestelling plaatst via de app, ontvangt u een bevestiging in uw mailbox. Zo kunt u altijd uw bestellingen nazien.
 
Klik hier voor nadere uitleg hoe u de bestelapp op uw telefoon of tablet kunt installeren.
 
Na het aanmelden voor de bestelapp zullen wij de gegevens controleren en deze binnen 2 werkdagen activeren.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met uw vertegenwoordiger.

Minimaal 75% driftreductie verplicht

Geschreven op 06 maart 2018.

Vanaf 1 januari 2018 is bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen minimaal 75% driftreductie verplicht. De datum van de inwerkingtreding is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer van 15 november 2017, de maatregelen waren al eerder beschreven in het besluit van 23 juni 2017.

Deze maatregel is een doelvoorschrift, wat betekent dat de bewijslast ligt bij de toepasser. De wijze waarop voldaan kan worden is beschreven in de Driftreductie Techniek-klassen (de DRT-lijst) en de Driftreductie Doppen-klassen (de DRD-lijst)

Heeft u een standaardspuit, dan is de meest eenvoudige wijze om te kiezen voor een spuitdop uit de driftreductieklasse 75% van de DRD-lijst. Naast het type spuitdop is drift afhankelijk van de druk aan de spuitdop. Door verlaging van de druk kan in sommige gevallen met dezelfde spuitdop 75% driftreductie worden bereikt. Naast het gebruik van driftreducerende doppen kunnen driftarme technieken uit de DRT-lijst worden toegepast: lucht/vloeistof-spuitsystemen, het sleepdoek spuitsysteem of Wingssprayer en luchtondersteuning. Een andere driftreducerende techniek is een dopafstand van 25 cm en een spuitboomverlaging tot 30 cm boven gewas of grond. 

Overige eisen
Bij het spuiten mag de spuitboomhoogte maximaal 50 cm boven het gewas zijn en de windsnelheid maximaal 5 meter per seconde (ongeveer windkracht 3). Het gebruik van kantdoppen langs watervoerende sloten blijft van kracht evenals de teeltvrije zones, minimaal 50 cm voor bieten.Verder is in het Activiteitenbesluit opgenomen dat veldspuiten vanaf 1 januari 2019 voorzien zijn van een drukregistratie. Dit is om te controleren of er bij de voorgeschreven druk wordt gespoten.Tenslotte, 75% driftreductie en 50 cm teeltvrij zijn minimum-eisen. Bij toepassing van sommige middelen is een hogere driftreductie-klasse of een bredere teeltvrije zone vereist, lees daarom tijdig, voor zaai, de etiketten nauwgezet. 

Advies
Zorg voor het komende spuitseizoen dat u 75% driftreducerende spuitdoppen heeft en overweeg, zeker bij de aanschaf van een nieuwe spuit, een andere driftreducerende spuittechniek. (Bron: IRS)

Vrijstelling van Apollo voor toepassing in lelies tegen mijten

Geschreven op 20 december 2017.

Samen met de KAVB is deze tijdelijke toelating van 120 dagen gerealiseerd. Adama werkt aan een reguliere toelating voor bloembollen en bloemknollen, maar vanwege het belang voor de leliesector is er nu al een vrijstelling tot stand gekomen. 

Apollo is toegelaten van 14-12-2017 tot 12-4-2018
Apollo is een vloeibaar contactmiddel dat zeer effectief is voor het bestrijden van bollenmijten en galmijten.

Toepassing
Apollo dient gebruikt te worden zo snel mogelijk na de oogst. Op dat moment is Apollo het meest effectief. De toedieningsmethode die gebruikt kan worden is boldompeling, -douchen of -schuimen. Alle methodes zijn effectief.

Apollo is een contactmiddel, het is zaak de mijten, larven en eieren te raken om werking te mogen verwachten. Adama adviseert om bij het toepassen van Apollo altijd een fusarium bestrijdend middel te gebruiken omdat de bollen nat worden gemaakt en er hierbij kans is op fusarium uitbreiding.

Wanneer er bij het toepassen wordt bijgevuld, houd dan een bijvulfactor van 125% aan om de concentratie in het dompelbad op het juiste niveau te houden. De halfwaarde tijd van Apollo zonder bijvullen is 48 uur. Dit is een gegeven bij een pH-waarde tussen 6,5 en 7, gemeten na toediening van Apollo en evt. andere fungicide. 
Mengen van Apollo met andere gangbare fungiciden is mogelijk.
Bij verwerking na het behandelen met Apollo is het dragen van handschoenen verplicht.

Werkingsspectrum
Apollo is effectief op eieren, protonimfen en het eerste larven stadium. Op de volwassen mijten mag geen werking worden verwacht. We spreken over effectiviteit op galmijt, bollenmijt en stromijt. Op het genoemde werkingsspectrum heeft Apollo een effect van 95-100% doding.

Dosering
Apollo heeft een toelating in lelie voor 1 toepassing. De dosering is 0,078% voor boldompeling. (Bron: Adama)

Juiste keuze groenbemester

Geschreven op 22 juli 2017.

De juiste keuze voor een groenbemester is afhankelijk van bodemomstandigheden, zaaitijdstip, resistentie, doel van de teelt en tegenwoordig ook wet- en regelgeving. Let erop dat ook voor groenbemesters alleen zaaizaad gebruikt mag worden dat is goedgekeurd door de NAK. Bewaar daarom altijd de labels van de zakken. 

Het is ook belangrijk aandacht te hebben voor de aanwezigheid van ziekten en plagen op een perceel. Zo zorgt bijvoorbeeld een resistente bladrammenas of gele mosterd er voor dat de aantallen bietencysteaaltjes gereduceerd worden, maar deze gewassen vermeerderen wel weer andere soorten aaltjes en verticillium. Houdt dus rekening met de ziekten en plagen als u uw groenbemester kiest vóór bijv. de suikerbietenteelt.

Waardplantschema’s
Voor de belangrijkste aaltjes, bodemplagen en bodemschimmels zijn waardplantschema’s beschikbaar. Hierin kunt u aflezen of een bepaald aaltje, plaag of schimmel zich vermeerdert op een bepaald gewas of groenbemester. Bovendien geeft het informatie over de mate van schade die kan ontstaan door de aantaster. Klik hieronder op de links voor meer informatie:

Sinds kort is het mogelijk om een specifiek aaltjeschema te maken voor de gewassen in uw bouwplan en uw eigen grondsoort. U kunt dit doen door naar de site: www.aaltjesschema.nl te gaan.

Mengsels van groenbemesters
Pas op met mengsels van groenbemesters! In mengsels zitten meerdere soorten gewassen, dus is de kans groot dat een van de componenten uit het mengsel een bepaald aaltje, plaag of schimmel vermeerdert. Weet u welke ziekten en plagen voorkomen op uw perceel en worden deze niet vermeerderd door de soorten die in het mengsel zitten, dan kunt u het natuurlijk wel zaaien.

Doodspuiten pootaardappelen

Geschreven op 10 juli 2017.

Voor veel percelen pootgoed is het binnenkort tijd om deze dood te spuiten. Indien de aardappelrug nog vochtig is kunt u eerst het gewas open spuiten met Reglone, dit heeft onze voorkeur i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van bacterieziek.

Daarna kunt u binnen enkele dagen naspuiten met Spotlight Plus of Quickdown, voor deze middelen is het wel zaak dat er op de dag van spuiten voldoende licht is, dus bij voorkeur niet 's avonds spuiten.
Indien de aardappelrug droog is dan geldt weer een andere werkwijze. U kunt dan het beste eerst met Spotlight of Quickdown spuiten en na enkele dagen een nabespuiting uitvoeren met Quickdown of Reglone.
Let op: Spotlight Plus mag maar één keer per teeltseizoen worden ingezet.
Ook kunt u er voor kiezen om Finale toe te passen in combinatie met loofklappen, dit middel is alleen als rijenbespuiting toegelaten. 

Groenbemesters

Geschreven op 10 juli 2017.

Groenbemesters zijn vanggewassen waarmee u investeert in een gezonde bodem. Van vroeg in het voorjaar tot na de oogst van maïs kunt u een groenbemester telen. WPA-Robertus biedt een breed gamma hoogwaardige groenbemesters voor verschillende doeleinden, van aaltjesbestrijding en bodemverbetering tot biofumigatie. 

Groenbemesters telen we als:

 • Bodemverbeteraar: meer organische stof en humus, betere structuur en waterhuishouding
 • Lokgewas: voor een drastische reducering van aaltjes
 • Investering in het hoofdgewas: voor een 3-5% hogere opbrengst en kwaliteit
 • Mineralenbron: vastlegging van mineralen en N-nagift
 • Grondbedekker: tegen onkruiden, bodemerosie en ziekteverspreiding

Voor de inzaai van groenbemesters in de graanstoppel heeft WPA-Robertus een breed pakket aan groenbemesters die voldoen aan de vergroeningseisen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kies de meest geschikte groenbemester voor uw teeltdoel(en) voor het beste resultaat.

Klik hier voor onze folder met meer informatie.
Overleg dit eventueel met uw teeltadviseur.

Statiegeld containers Mocap/Vydate

Geschreven op 06 juli 2017.

Nu de voorjaarsdrukte weer voorbij is, willen wij zo snel mogelijk alle lege statiegeld containers van de Mocap en Vydate bij u retour halen. Mocht u dit nog niet aan onze expeditie hebben doorgegeven, zou u dit dan alsnog z.s.m. willen doen. Zij zullen de lege containers dan zo gauw mogelijk bij u retour halen.

Alle lege statiegeld containers moeten voor 1 augustus in ons bezit zijn, na deze datum kunnen wij niet meer tot retourname overgaan. Om het terughalen van de containers snel en adequaat te laten verlopen, verzoeken wij u deze alvast klaar te zetten.

Graag willen wij u attenderen op het volgende. Vorig seizoen kregen wij regelmatig lege Mocap en Vydate containers retour, zonder dop. Indien deze containers niet zijn voorzien van de originele dop kunnen wij helaas niet overgaan tot het crediteren van deze statiegeld containers. Op de Vydate 10G Ecolite pallets zit tevens een zwart kunststof top frame. Het heeft tot taak de Vydate Ecolite containers extra te stabiliseren op de pallet. Zeker bij de lege containers zal dit top frame zijn diensten goed kunnen bewijzen.

Een aantal zullen bij het afleveren van een volle pallet Vydate Ecolite containers ook een top frame mee geleverd hebben gekregen. Wij verzoeken u om, als straks de lege Ecolite statiegeld containers terug gestuurd worden, ook het top frame weer terug op deze pallets te plaatsen.

Stand van zaken buitengebruik rodenticiden

Geschreven op 04 juli 2017.

1 juni 2017 is de datum waarna ratten buiten alleen maar mogen worden bestreden met rodenticiden wanneer het bedrijf is gecertificeerd voor de KPMB-module IPM rattenbeheersing en indien de uitvoerende personen de opleiding IPM buitengebruik hebben gevolgd en met goed gevolg hebben deelgenomen aan het examen.

De inspecteurs van IL&T gaan zowel bij gecertificeerde als niet-gecertificeerde bedrijven, bij agrariërs maar ook bij plaagdierbestrijdingsbedrijven kijken in hoeverre het IPM protocol Rattenbeheersing buiten wordt toegepast. Het Ctgb volgt hoe de implementatie van dit protocol verloopt. Wanneer de interpretatie van het protocol niet aan hun verwachtingen voldoet zal serieus overwogen worden om het gebruik van rodenticiden buiten helemaal te verbieden. Het Ctgb heeft ook plannen om met ingang van 2018 rodenticiden binnen op een vergelijkbare manier toe te staan als het buitengebruik.

120 dagen vrijstelling Asulam 2017

Geschreven op 27 februari 2017.

Ook dit jaar heeft het ministerie van Economische Zaken een vrijstelling verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078N) in diverse teelten voor 2017.
 
Agrichem Asulam 2 mag in 2017 volgens het onderstaande Wettelijk Gebruiksvoorschrift 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden:

Let op in spinazie is de eenmalige toepassing voor opkomst weer toegestaan per teeltcyclus!

 

 

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient bij toepassing van Agrichem Asulam 2 in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

 • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte apparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;
 • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;
 • overdekte beddenspuit.

De 120 dagen vrijstelling voor Agrichem Asulam 2 is van kracht gedurende de volgende perioden:

 

 

Heeft u vragen over de 120 dagen regeling of over toepassing van Agrichem Asulam 2 neem dan contact op met één van onze buitendienstmedewerkers.

Maisrassenkeuze 2017

Geschreven op 06 februari 2017.

De komende periode worden er weer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe teeltseizoen. Hieronder valt ook het kiezen van een optimaal maisras.

Door tijdig een ras te kiezen welke geschikt is voor uw grond. heeft u voor uw bedrijf altijd het beste ruwvoer beschikbaar komende herfst.
Door de kennis over de teelt van gewassen heeft u bij ons het beste advies.
Ook dit jaar hebben wij weer een maisfolder samengesteld.
Deze folder bevat toprassen die zijn geselecteerd op basis van onze ervaring met de rassen en de cijfers van de CSAR rassenlijst.

Klik hier voor onze maisfolder 2017. Meer informatie kunt u vinden in het rassenbulletin. Klik hier voor een link naar het rassenbulletin van de CSAR.

Neem voor een advies op maat contact op met één van onze buitendienstmedewerkers.

Certificeringsplicht plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2017

Geschreven op 09 december 2016.
Voor bedrijven die rodenticiden buiten willen toepassen, gelden er per 1 januari 2017 nieuwe regels.
 1. Degene die middelen toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd. Dit is een aanvullende module op de bestaande KBA licentie.
 2. Het bedrijf waarop het middel wordt toegepast dient gecertificeerd te zijn.
In 2016 is bepaald dat er een overgangsregeling van kracht is, wat concreet betekent dat wanneer u zich vóór 1 januari 2017 heeft gemeld bij ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en kunt aantonen dat u een overeenkomst heeft met een CI (getekende offerte) met daarbij een auditafspraak vóór 1 juni 2017, u tot die tijd rodenticiden mag blijven toepassen. Om gebruik te mogen maken van deze overgangsregeling dient u onderstaande stappen zorgvuldig te doorlopen. De belangrijkste stap voor nu pre-registratie vóór 1 januari bij ILT.

Stap 1: Check noodzaak

De certificeringsplicht is niet voor alle agrariërs relevant. Agrariërs zijn certificeringsplichtig indien zij
 1. knaagdierbestrijding op hun bedrijven in eigen beheer (blijven) uitvoeren
 2. daarbij de mogelijkheid willen behouden om ook buiten gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden in te zetten.
Voor inzet van middelen binnen gebouwen blijft het hebben van een KBA certificaat voldoende. De certificeringsplicht geldt ook voor professionele knaagdierbestrijders; agrariërs die de knaagdierbestrijding hebben uitbesteed kunnen het betreffende bedrijf hierop aanspreken.

Stap 2: Pre-registratie
De certificeringsplicht gaat formeel op 1 januari 2017 in. Agrariërs die overwegen hun bedrijf te laten certificeren en gebruik willen maken van de overgangsregeling wordt geadviseerd zich vóór deze datum te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In dat geval krijgen zij nog tot 1 juni 2017 om hun certificering in orde te maken.U pre-registreert zich gratis door onderstaande stappen te volgen.
 1. Ga naar de website van Inspectie Leefomgeving en Transport (klik hier voor een directe link)
 2. Ga naar direct naar, en klik op melden.
 3. Geef bij rubriek aan: Risicovolle stoffen en bij soort: Buitengebruik anticoagulantia
 4. Vul uw email adres in en volg de stappen zoals door ILT aangegeven.
Let op: Bedrijven die zich niet vóór 1 januari bij ILT gemeld hebben, kunnen geen aanspraak maken op de overgangsregeling!

Stap 3a: Kies uw Certificerende Instantie
Heeft u stap 2 tijdig uitgevoerd? Dan is het bij buitengebruik van rodenticiden gedurende de overgangsperiode voldoende als u kan aantonen een overeenkomst met een erkende Certificerende Instantie te zijn aangegaan en dat er een audit plaatsvindt vóór 1 juni 2017.
Voor de bedrijfscertificering zijn momenteel een aantal Auditorganisaties toegelaten. Zie http://kpmb.nl/Register/Certificerende-instanties

Stap 3b: Registratie bij Bureau Erkenningen
(Mogelijk vanaf 10 december 2016)
U dient zich tevens te melden bij Bureau Erkenningen. Dit moet u geregeld hebben vóórdat u daadwerkelijk aan de slag gaat met het buitengebruik van rodenticiden. Bij het melden geeft u aan met welke Certificerende Instantie u contact legt voor het plannen van een eerste audit. Bureau Erkenningen verwerkt uw melding waarna de door u gekozen Certificerende Instantie contact met u zal opnemen voor het plannen van de eerste audit. Deze audit moet vóór 1 juni 2017 gepland staan.
Meld u vanaf 10 december bij Bureau Erkenningen

Stap 4: Volg cursus KBA-GB
Om aan te tonen dat gewerkt wordt volgens IPM (Integrated Pest Management) principes is – naast de bedrijfscertificering – een vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB nodig. Dit is een aanvullende module op het al bestaande KBA certificaat.
Cursussen en examens KBA-GB worden gegeven door bevoegde AOC docenten in combinatie met ervaren knaagdierbeheersers. De examens zijn in opdracht van Bureau Erkenningen opgesteld en worden digitaal afgenomen. Het volgen van een cursus (kennisbijeenkomst) is verplicht.

Tijdig inplannen
Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling dan dient u dit examen tijdig in te plannen en uiterlijk vóór 1 juni 2017 te hebben gehaald.
 • De KBA-GB opleiding is naar verwachting vanaf januari 2017 te volgen, onder voorwaarde dat de agrariër al over een KBA certificaat beschikt.
 • De KBA-opleidingen worden vanaf december weer gegeven
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van LTO en de site van Bureau erkenningen.

(Bron: LTO en Bureau erkenningen)

 

Inschrijven cursus KBA of KBA-GB
Mocht u interesse hebben in het volgen van een cursus KBA-GB of cursus/verlenging KBA. Dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door het inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar licentie@wpa-robertus.nl.
Wij zullen dan proberen in samenwerking met TerraNext een cursus bij u in de regio te organiseren. 
Klik hier voor het inschrijfformulier
Geeft u alstublieft duidelijk aan om welke cursus het hierbij gaat.

Zelfstudie plus cursussen

Geschreven op 10 november 2016.

Uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming

Ook dit jaar verzorgen wij bij voldoende deelname in samenwerking met TerraNext weer een aantal zelfstudie plus cursussen. Het gaat hierbij om een cursus uitvoeren- en bedrijfsvoeren gewasbescherming. Dit zijn zelfstudie plus cursussen, waarbij wij om het u wat makkelijker te maken, naast de zelfstudie, een aantal lesuren verzorgen. Zowel voor de zelfstudie plus cursus uitvoeren gewasbescherming die zal worden gehouden op maandag 13 februari en maandag 27 februari 2017, als de zelfstudie plus cursus bedrijfsvoeren gewasbescherming, zijn nog plekken beschikbaar, deze zal onder voorbehoud van voldoende deelname worden gehouden op vrijdag 3 maart en vrijdag 17 maart 2017.
Voor beide zelfstudie plus cursussen geldt dat de cursus 2 dagen in beslag neemt en de tweede dag het examen zal worden afgenomen.

Mocht u interesse hebben, klik dan hier voor het inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met één van onze buitendienstmedewerkers.

Let op: Diverse melkveehouders hebben in 2017 meer plaatsingsruimte (fosfaat) nodig en zullen om die reden meer land op hun gecombineerde opgave willen hebben. Houdt u rekening met het volgende: Als u land verhuurt, maar wel het gewas zelf gaat telen en ook spuiten, dan moet u in het bezit zijn van spuitlicentie 2, Bedrijfsvoeren gewasbescherming. Want u voert nu loonwerk uit voor de desbetreffende melkveehouder.

 

Bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie)

Geschreven op 10 november 2016.

Controleer hoelang uw spuitlicentie nog geldig is en volg tijdig de benodigde verlengingsbijeenkomsten. Kijk op erkenningen.nl voor uw status of neem telefonisch contact op met Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RVO) telefoonnummer: 088-0424242.

Let op dat u minimaal 1 bijeenkomst in de categorie veiligheid en techniek moet volgen, indien u in het bezit bent van een Bewijs van vakbekwaamheid uitvoeren- of bedrijfsvoeren gewasbescherming. Helaas merken wij nog steeds dat licenties zijn verlopen omdat alle benodigde thema's niet zijn gevolgd of omdat de bijeenkomsten niet binnen de gestelde tijd van 5 jaar zijn bijgewoond.

Wie goed bewaart, die heeft wat

Geschreven op 28 oktober 2016.

Hoewel de bietencampagne dit jaar korter is dan in voorgaande jaren, zullen toch weer de nodige bieten voor meerdere weken bewaard moeten worden. Het blijft daarbij onverminderd van belang om de oogst en het aanleggen en afdekken van de bewaarhoop met zorg uit te voeren en tijdens de bewaarperiode de temperatuur in de bietenhoop te blijven volgen.

Een gezond gewas en goed rooiwerk zijn de basisvoorwaarden voor een succesvolle bewaring van bieten.
Door rot of vorst aangetaste bieten geven hoge bewaarverliezen in de hoop. Probeer daarom te voorkomen dat zulke bieten in de hoop komen. De rooikwaliteit en de temperatuur in de hoop tijdens de bewaring bepalen vervolgens in grote mate de bewaarverliezen.

Oogst met aandacht
Rooi bij late levering niet onnodig vroeg, maar wacht ook weer niet zolang totdat de kans op zeer natte of bevroren grond te groot wordt. Bij rooien onder gunstige omstandigheden voldoet een minder intensieve reiniging om grondtarra, bladresten en onkruid voldoende te verwijderen en kunnen puntbreuk en kneuzingen beperkt worden. Let op dat het kopwerk goed uitgevoerd wordt: niet te diep, maar wel alle bladstelen eraf. Probeer ook bij het aanleggen van de bewaarhoop beschadiging van de bieten zoveel mogelijk te voorkomen.

Controleer de temperatuur in de hoop
In een langgerekte, dakvormige hoop van maximaal 2,5 meter hoog kan de ademhalingswarmte van de bieten via natuurlijke ventilatie doorgaans voldoende worden afgevoerd. Indien telers wegens ruimtegebrek zich toch genoodzaakt zien om van deze hoopvorm af te wijken kan mechanische ventilatie uitkomst bieden om warme plekken in het midden van de hoop te voorkomen. De afdekstrategie moet erop gericht zijn om de bieten zo koel mogelijk, maar wel vorstvrij en droog te houden. Check dagelijks de actuele weersvoorspellingen en eventuele vorstwaarschuwing en dek de hoop tijdig af met geschikt materiaal als grote hoeveelheden (>10mm) regen of vorst verwacht worden Meet vervolgens regelmatig de temperatuur op diverse plaatsen in de hoop en onderneem actie als de temperatuur tot boven de 8°C stijgt. (bron: IRS)

Toptex
Gezonde, schone en weinig beschadigde bieten zijn een eerst vereiste voor een goed bewaarresultaat. Uit een langgerekte, dakvormige hoop kan de warmte goed weg. Afdekken van de hoop met Toptex houdt de bieten droog. Bij kans op nachtvorst wordt geadviseerd over de gehele kuil stro aan te brengen, met eventueel een extra laag folie om bevroren bieten te voorkomen.

TOPTEX aardappel- en bietendoek is leverbaar in de volgende afmetingen:
• 9,8 x 12,50 meter          
• 9,8 x 25 meter           
• 12,50 x 25 meter

Klik hier voor meer informatie over Toptex

Slakken actief

Geschreven op 18 oktober 2016.

De nachten worden langer en het weer vochtiger. Ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van slakkenpopulaties. Ze zijn dan ook behoorlijk actief in diverse gewassen. Zorg ervoor dat uw teelt wordt beschermd. Dit kan uitstekend door het strooien van slakkenkorrels op basis van ijzer-III-fosfaat: Iroxx of Derrex.

Werking

Iroxx en Derrex zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. De korrels zijn attractief voor naaktslakken.
De werking is zeer effectief. Na opname stopt direct de vraat. De slakken zoeken een schuilplaats in de grond en gaan daar na enkele dagen dood. Er ontstaat geen slijm. Zo wordt de teelt snel en doeltreffend beschermd tegen vraatschade.

Regenvastheid en lange duurwerking
De Iroxx korrel is niet alleen hoogwaardig geformuleerd, maar bevat tevens een anti-schimmel middel op natuurlijke basis. Na regen blijft de korrel langer intact en daardoor langer beschikbaar voor de slakken. Door de intens blauwe kleur blijven de Iroxx korrels lang zichtbaar in het veld.
Derrex is een standaard korrel met een goede regenvastheid en duurwerking.

Onbeperkt toepassen
De toepassing mag onbeperkt herhaald worden. Pas opnieuw toe bij een hoge slakkendruk. Ook als de korrels niet meer zichtbaar zijn is een nieuwe toepassing nodig.

Wanneer Iroxx en wanneer Derrex?
De Iroxx korrels zijn uitermate geschikt voor hoogwaardige teelten zoals spruiten, aardbeien, sla e.d. Met name te gebruiken in teelten waar geen enkele slakkenvraat geaccepteerd kan worden en waar duurwerking essentieel is.

Derrex is een standaard korrel, die prima inzetbaar is voor gangbare teelten, zoals granen of koolzaad. Derrex heeft een lagere prijs per ha.

Advies Iroxx
• Toepassen in hoogwaardige teelten, bijv. spruiten, aardbeien, sla
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de korrels voordat het gewas sluit

Advies Derrex
• Toepassen in standaard gewassen als granen of koolzaad
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de perceelsranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen

(bron: Certis Europe B.V.)

Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen

Geschreven op 18 oktober 2016.

Belangrijk, de onkruidbestrijding in wintergraan start in het najaar:

 • goedkope manier om lastige onkruiden, zoals duist, windhalm, ereprijs, straatgras en klein kruiskruid efficiënt op te ruimen
 • onkruidvrij van begin af aan, en – zeker bij een hoge onkruiddruk – een hogere opbrengst
 • bij vroege zaai (beter opbrengstpotentieel!) krijgt ook het onkruid meer kans. Altijd een najaarstoepassing inzetten om het onkruid tijdig te bestrijden
 • geen stress voor de teler in het drukke voorjaar
 • wortelonkruiden kunnen in het voorjaar aangepakt worden, zonder dat een eerdere voorjaarstoepassing hen “aangebrand” heeft
 • de tarwe groeit in het voorjaar ongehinderd door

en… steeds belangrijker:

 • resistentiemanagement

O.a. met duist en windhalm worden er ook in Nederland bij intensievere graanteelt hoewel nog incidenteel, toch meer en meer werkingsproblemen bij de onkruidbestrijding geconstateerd. Om deze problematiek te voorkomen, is het uitermate belangrijk om reeds in het najaar te starten met de onkruidbestrijding. Dit voorkomt dat er een te zwaar beroep op de voorjaarsbestrijding komt te liggen.

Kies de juiste strategie afhankelijk van de omstandigheden!
Neem voor een op maat gemaakt advies contact op met uw technisch adviseur van WPA-Robertus.

Pre-harvest tegen meerjarige onkruiden in graan

Geschreven op 22 juli 2016.


Door de toenemende uitzaai van groenbemesters is de gelegenheid om wortelonkruiden, zoals kweek, hoefblad, riet, veenwortel, akkerwinde en distel goed te bestrijden in de herfst sterk afgenomen. De akkers waar die onkruiden en andere eenjarige onkruiden aanwezig zijn, zijn vlak voor de graanoogst goed zichtbaar.

Een voor-oogst toepassing is dus de gelegenheid bij uitstek om wortelonkruiden op een efficiënte manier te bestrijden. Bovendien worden ook de overblijvende eenjarige onkruiden vernietigd en dat brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo worden onder meer de oogstwerkzaamheden aanzienlijk vergemakkelijkt, omdat er minder blokkering van de dorstrommel is en een verhoogd vochtgehalte wordt voorkomen, omdat er geen groene plantedelen gedorst worden.

Wanneer behandelen?
Een voor-oogstbehandeling met een glyfosaat-formulering, kan reeds toegepast worden zodra het graan minder dan 30% vochtgehalte bereikt. Dit is het stadium van deegrijpheid, dat normaal gesproken zo'n tien dagen voor de oogst wordt bereikt. Vanaf dit stadium treden door een bespuiting geen oogstverliezen meer op. Praktisch gezien kan men de test doen met de nageldruk. In deegrijp graan blijft de nageldruk zichtbaar in de korrel. Daarnaast zijn er nog enkele andere factoren waarmee rekening gehouden dient te worden:

• De waarnemingen dienen te gebeuren op meerdere plaatsen in het veld, en op verschillende graankorrels op de aar.
• Ga na of de te bestrijden onkruiden voldoende bladontwikkeling hebben en vrij zijn van insectenvraat
• Het stro moet afgerijpt zijn, doch de knopen mogen nog groen/geel zijn
• Houd rekening met de verschillende variëteiten
• Het gebruik van fungiciden op basis van stobilurines kunnen het groenzijnde effect langer behouden
• Respecteer de veiligheidstermijn van 7 dagen tussen de bespuiting en de oogst

Deze behandeling niet toepassen bij granen bestemd voor zaaizaadvermeerdering en brouwgerst.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met één van onze buitendienstmedewerkers.

Doodspuiten pootaardappelen

Geschreven op 22 juli 2016.

Voor veel percelen pootgoed is het binnen kort tijd om deze dood te spuiten. Indien de aardappelrug nog vochtig is kunt u eerst het gewas open spuiten met Reglone, dit heeft onze voorkeur i.v.m. het tegengaan van de verspreiding van bacterieziek.
Daarna kunt u binnen enkele dagen naspuiten met Spotlight Plus of Quickdown, voor deze middelen is het wel zaak dat er op de dag van spuiten voldoende licht is, dus bij voorkeur niet 's avonds spuiten.
Indien de aardappelrug droog is dan geldt weer een andere werkwijze. U kunt dan het beste eerst met Spotlight of Quickdown spuiten en na enkele dagen een nabespuiting uitvoeren met Quickdown of Reglone.
Let op: Spotlight Plus mag maar één keer per teeltseizoen worden ingezet.
Ook kunt u er voor kiezen om Finale toe te passen in combinatie met loofklappen, dit middel is alleen als rijenbespuiting toegelaten. 

Om de inzet van Reglone onder droge omstandigheden goed te laten plaatsvinden heeft de fabrikant Syngenta Crop Protection een speciale app ontwikkeld. Door op de afbeelding hiernaast te klikken, kunt u een link openen. Hier kunt u een beschrijving vinden over hoe de app werkt en hoe u deze kunt downloaden.

Stemphylium in Noordelijk zand en dal/veen in bieten gevonden

Geschreven op 29 juni 2016.

Op diverse bietenpercelen in Noordelijk zand en Noordelijk dal/veen is stemphylium gevonden.
De bladschimmelwaarschuwingsdienst* adviseert telers in deze gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen te controleren. Vanwege resistentiemanagement is het belangrijk alleen te spuiten als u vlekjes door schimmels hebt gevonden en dus niet eerder. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek.

Bestrijdingsadvies stemphylium
Heeft u vlekjes door stemphylium waargenomen, spuit dan zodra de eerste symptomen van stemphylium (kleine gele vlekjes) in uw perceel zichtbaar zijn. Dit kan met 1,0 liter per hectare Retengo Plust, 1 liter per hectare Spyrale (houdt u rekening met het gewijzige etiket, qua drifredcuctie) of 0,35 liter per hectare Sphere. Deze middelen hebben een nevenwerking tegen stemphylium. Score 250EC/Borgi heeft een vergelijkbare nevenwerking als Spyrale tegen stemphylium, maar is op veel minder proefvelden onderzocht op effectiviteit tegen stemphylium. (Bron: IRS)

Phytophthora op meerdere plaatsen gevonden

Geschreven op 28 juni 2016.De omstandigheden voor een hoge druk van Phytophthora zijn aanwezig, het blijft nat en er is al op meerdere plaatsen Phytophthora gevonden. Ook in het werkgebied van WPA-Robertus is op meerdere plekken al Phytophthora aangetroffen. Controleer uw percelen en voer waar nodig een curatieve bespuiting uit.

In het eerste deel van de aardappelteelt kan het gewas tot de bloei nog veel loof bijmaken. Door een product te kiezen met een meegroei-effect zal ook dit nieuwe loof beschermd worden. Het is wel noodzakelijk dat u op tijd terug kunt komen met een volgende bespuiting. 

Als het niet lukt om een kort interval te hanteren, door veel regenval bijvoorbeeld, kan een curatieve component worden toegevoegd. 

Safari: nieuw etiket na herregistratie.

Geschreven op 26 april 2016.

Herregistratie
Safari® heeft een herregistratieproces doorlopen en we mogen melden dat Safari® weer geherregistreert is in Nederland. Er zijn wel een aantal zaken veranderd en er is een uitbreiding bij gekomen op het huidige etiket. Dit zijn gelukkig allemaal aanpassingen die de toepassing van Safari® eenvoudiger zullen maken.

Safari® algemeen
Voor de toepassing van Safari® in alle gewassen op het label zal het volgende worden aangepast t.o.v. het huidige etiket;

 • De restrictie dat behandeld blad niet vervoederd mag worden komt te vervallen,
 • De restrictie dat je maximaal 120 gram/ha in de 3 jaar mag toepassen komt te vervallen,
 • Gebruik van 75% driftdoppen langs watergangen en het gebruik van 50% doppen + kantdop langs overige perceelsranden.

Verder zijn er per gewas een aantal aanpassingen gekomen. Hieronder staat per gewas vermeld wat de nieuwe gebruiksvoorschriften zijn:

Safari® in cichorei

 • Bij de toepassing van Safari® in cichorei mag men weer gebruik maken van een interval van 7 dagen i.p.v. 14 dagen,
 • Er mag maximaal 120 gram/ha per jaar worden toegepast i.p.v. 60 gram/ha per jaar.
 • Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus.


Safari® in witlof

 • Bij de toepassing van Safari® in witlof mag men weer gebruik maken van een interval van 7 dagen i.p.v. 14,
 • Bij witlof blijft de maximale dosering 60 gram/ha per jaar.
 • Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus.


Safari® in rode bieten
Voor de teelt van rode bieten heeft Safari® een uitbreiding gekregen op het etiket, hiervoor gelden de volgende gebruiksvoorschriften:

 • Interval van 7 dagen,
 • Maximaal 60 gram/ha per jaar,
 • Maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus.

(Bron: Du Pont de Nemours (Nederland) B.V)

Tulpenroute Drenthe 2016

Geschreven op 19 april 2016.

Het voorjaar is begonnen en de eerste voorjaars bloeiers staan prachtig in bloei. De tulpen groeien hard en zullen waarschijnlijk eind april, begin mei weer prachtig bloeien. De Drentse bloembollentelers hebben ook dit jaar weer een diversiteit aan fiets, wandel en autoroutes gemaakt langs de diverse bloembollenvelden in Drenthe. Net zoals voorgaande jaren heeft ook Maatschap Joling weer een aantal tulpenroutes door Drenthe gemaakt, om u de kans te geven om deze prachtige gekleurde tulpenvelden te bewonderen.

Er zijn vier routes samengesteld. Eén autoroute, waar u een middagje zoet mee bent, drie fietsroutes en één wandelroute. De verschillende routes kunt u hier onder vinden. 

Mocht u nog meer bloembollenvelden willen bewonderen in de regio kijk dan op één van de volgende pagina's.

Hier is ook een tulpenroute te vinden die u kunt afleggen in een Daf. Voor de meeste tulpenvelden in ons gebied is het misschien nog iets te vroeg, maar hier kunt u ook routes langs andere voorjaarsbloeiende bloembolgewassen vinden. Wij wensen u veel plezier!

tulpen

Voorkom muizenvraat

Geschreven op 19 april 2016.

Aanbieden alternatief voer
Door enkele dagen tot een week voor het zaaien alternatief voer aan te bieden, leren de muizen de voerplaatsen te vinden. Plaats het voer langs de randen van het perceel, onder bijvoorbeeld een dakpan of onder/in een pvc-pijp. Controleer deze plaatsen regelmatig op voldoende voer, want als het op is, zullen de muizen alsnog op zoek gaan naar het bietenzaad. Dit is altijd belangrijk, maar zeker als u vroeg zaait. Sommige telers zijn bang om de muizen juist te vermeerderen door ze alternatief voer aan te bieden. De levenscyclus duurt echter langer dan de tijd tussen het neerleggen van het alternatief voer en het kiemen van het bietenzaad.

Ondiep zaaibed
Ook met een goede voorbereiding kunt u de schade beperken. De kans op schade door muizenvraat is namelijk het grootst op percelen waar ondiep of in een grof zaaibed is gezaaid. Ook bij vroege zaai en een trage kieming is er extra risico op muizenvraat, meldt het IRS. Muizen vinden vaakt eerst het zaad dat niet is bedekt en vreten vervolgens meerdere zaden uit de rij op. Het is dus van belang er voor te zorgen dat al het zaad volledig bedekt is met grond en bovendien in de vochtige grond ligt. Zodra het zaadje is gekiemd, treedt er geen schade meer op.

Slakken actief

Geschreven op 19 april 2016.

De afgelopen tijd was de grond regelmatig vochtig en daardoor hebben slakken zich voorspoedig kunnen ontwikkelen. Pas gezaaide gewassen, zoals suikerbieten, worden graag aangevreten door slakken. Zorg ervoor dat uw gewas wordt beschermd.

Derrex en Iroxx
Derrex en Iroxx zijn slakkenbestrijders op basis van IJzer-III-fosfaat. De werking is zeer effectief. Na opname door de slak stopt de vraat vrijwel direct, waardoor meer vraatschade wordt voorkomen. Na enkele dagen gaan de slakken dood. Op deze wijze wordt de teelt van de gewassen uitstekend beschermd.

Regenvast en duurwerking
Derrex is een standaard korrel met een goede regenvastheid en duurwerking.
De Iroxx korrel is hoogwaardig geformuleerd en bevat tevens een anti-schimmel middel op natuurlijke basis. Na regen blijft de korrel nog lang intact en beschikbaar voor de slakken.

Korreldichtheid
Een hoge korreldichtheid zorgt voor een hoge trefkans en daardoor een betere werking. Gebruik daarom de juiste dosering en zorg voor een goede verdeling.

Advies Derrex en Iroxx
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de perceelsranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen
• Jaarrond toepassen is mogelijk

Emelten doen schade aan suikerbieten

Geschreven op 19 april 2016.

De laatste week hebben we diverse meldingen gekregen van schade door emelten in suikerbieten (foto 1). De planten vallen door vreterij weg. Helaas is hier momenteel niets tegen te doen. 

Schade tot het vierbladstadium
De emelt, de larve van de langpootmug, veroorzaakt schade van het kiemblad- tot het vierbladstadium. Helaas staan de meeste bieten nu pas in het kiem- of tweebladstadium en is het gevaar dus nog niet geweken. Houd uw bieten goed in de gaten en voer regelmatig tellingen uit. Op deze manier ziet u of er nog meer planten wegvallen. Hoe u dit het beste kunt doen, kunt u lezen in het eerder verschenen bericht: ‘Eerste bieten komen boven, blijf de opkomst volgen’. De vreterij en de plantwegval stoppen als de larven zich verpoppen (foto 2).

Toekomst
Het beperken van schade door emelten begint met het vermijden van grassen als voorvrucht voor de bieten. Bij bepaalde soorten emelten kan later zaaien (vanaf eind april) schade beperken, doordat de emelt zich dan verpopt heeft.
Afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan in samenwerking met het Belgische bieteninstituut KBIVB. Hieruit bleek dat biologische middelen, waaronder Pireco, geen enkel effect hadden. Vydate 10G, toegepast in de zaaivoor, gaf wel goede resultaten. Maar zoals wellicht bij u bekent, is dit product dit jaar niet leverbaar.

Bron: IRS

 

Mais niet te vroeg zaaien

Geschreven op 19 april 2016.

Op plaatsen in Nederland waar minder neerslag is gevallen, neigen sommige maistelers al naar inzaai. Geduld is in dit geval een schone zaak! De komende tijd worden lage temperaturen verwacht, dus de omstandigheden zijn nog niet erg geschikt.

Te lage temperaturen na de inzaai zorgt voor veel groeistress tijdens de beginontwikkeling van het maisplantje. Als een maisplant na de inzaai niet ongestoord kan doorgroeien, kost dit opbrengst of zorgt dit voor een latere afrijping. 

Vorst en fosfaat
De omstandigheden voor maisinzaai zijn goed, wanneer de bodemtemperatuur minimaal 10 graden is, de kans op nachtvorst afneemt en ook de dagtemperaturen naar 15 tot 20 graden gaan. Bij een voldoende warme bodem komt de mineralisatie pas goed op gang, zodat het aanwezige fosfaat beschikbaar komt voor het maisplantje.

Liever later dan vroeger
Nu de omstandigheden dus nog niet optimaal zijn, is het verstandiger eerder wat later dan vroeger te zaaien. In de praktijk is er ook nauwelijks verschil in het moment van onkruidbestrijding tussen vroeg en laat gezaaide mais. Kijk dus wat minder naar de kalender maar vooral naar de weersverwachting en de bodem.

(bron: Limagrain)

Wijziging etiket Goltix SC bloembollen

Geschreven op 15 april 2016.

Enkele weken geleden heeft het CTGB de aanvraag van Adama om Goltix SC weer in LDS te mogen toepassen in bloembollen goedgekeurd. Het huidige W1 etiket mag worden uitgeleverd en opgebruikt tot 31 augustus 2016, bij nieuwe aanmaak zal het W2 etiket op de verpakking staan. U als teler mag tot die tijd volgens beide etiketten toepassen. Dit geeft extra flexibiliteit t.a.v. het aantal toepassingen en het aantal liters gebruikt product.

Hieronder een overzicht van het Wettelijk gebruiksvoorschrift wat u aantreft op het W2 etiket. Deze is beperkt tot de toepassingen in bloembollen.

1 In combinatie met 2 liter minerale olie per ha.
2 In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.
3 In combinatie met 5 liter minerale olie per ha.
4 In combinatie met fenmedifam.
5 In combinatie met toegelaten middelen.

Zie voor de toepassingsvoorwaarden en extra aanbevelingen het etiket.

Tijdelijke vrijstelling Asulam 2016

Geschreven op 11 april 2016.

Ook dit jaar heeft het ministerie van Economische Zaken een vrijstelling verleend voor het gebruik van Agrichem Asulam 2 (voorheen 11078N) in diverse teelten.

Agrichem Asulam 2 mag in 2016 volgens onderstaande Wettelijjk Gebruiksvoorschrift 120 dagen ingezet worden ter bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden:


Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden
Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

 • Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop;
 • sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;overdekte beddenspuit.

 
Graag willen wij uw aandacht er op vestigen dat de zin “met daarvoor geschikte spuitapparatuur” niet op de labels van Agrichem Asulam 2 is opgenomen. Wij hebben hierover een afspraak met de NVWA en andere bevoegde instanties dat deze niet op het label staat en dat bij controle de labels zonder deze zin goedgekeurd zijn. Wel dient duidelijk te zijn dat het WG in deze brief het volledige goedgekeurde WG is zoals gepubliceerd in de staatscourant.

De 120 dagen vrijstelling voor Agrichem Asulam 2 is van kracht gedurende de volgende perioden:

Goed graslandbeheer voor de laagste voerkosten

Geschreven op 10 april 2016.

Zeker momenteel is de kostprijs van melk belangrijk. De goedkoopste melkprijs wordt geproduceert met zoveel mogelijk ruwvoer van goede kwaliteit van uw eigen grond. Uit onderzoek blijkt dat er tussen de veehouderijbedrijven grote verschillen zijn in drogestofproductie per hectare.

Meer en beter voer van eigen land verlaagt uw kritieke melkprijs
De kostprijs van een liter melk wordt meestal weergegeven als de kritieke melkprijs. Opbrengst en kwaliteit van uw eigen ruwvoer hebben hier een grote invloed op. De drogestof opname van een koe is ongeveer 13 kilo per dag. Als u zorgt voor zoveel mogelijk ruwvoer Kvemmen in die 13 kilo dan hoeft u de geringste krachtvoercorrectie toe te passen en heeft u een betere voerefficiëntie. Dus de goedkoopste melk produceert u van kwalitatief goed, geconcentreerd ruwvoer.

Graslandverbetering; daar is nog veel te winnen
Uit onderzoek is gebleken dat er grote opbrengstverschillen zijn tussen de verschillende graslandpercelen. Uit onderzoek onder 553 melkveebedrijven lag de productie namelijk grofweg tussen de 7,5 ton en 15 ton droge stof per hectare. Goed graslandbeheer is belangrijk en hier is blijkbaar voor veel bedrijven nog verbetering mogelijk. De belangrijkste factoren bij de verhoging van de productie en de verbetering van kwaliteit van grasland zijn: 

 • Onkruidbestrijding
 • Graslandvernieuwing of doorzaaien
 • Goed bemestingsplan op basis van gehaltes in de grond en in de mest.

Daarnaast is het  natuurlijk ook een kwestie van "netjes boeren" oftewel:

 • Voorkom structuurbederf
 • Zorg dat er geen water op het land blijft staan
 • Geen grond/zand in de kuil
 • Voorkom broei in de kuil

Kwaliteitsverbetering door onkruidbestrijding
Dow AgroSciences heeft de kwaliteit van gras en onkruid laten bepalen door het BLGG. Uit de cijfers kwam naar voren dat gras 24% meer VEM, 43% meer DVE, 58% meer structuurwaarde en 31% meer droge stof bevat. Dit betekent dat onkruid een duidelijk negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het gras.

Controleer uw percelen
Advies is om uw percelen binnenkort goed te controleren op de aanwezigheid van onkruid. En indien nodig in bestaand grasland een onkruidbestrijding uit te voeren met 1 - 1,9 liter/ha Primstar + 1 - 1,5 liter/ha Cirran.
Let op: In jong grasland mag Cirran niet worden toegepast.
U kunt op deze percelen de Cirran vervangen door 1 - 1,5 liter/ha Jepolinex Pro.

Grasland vernieuwing of doorzaaien

Geschreven op 10 april 2016.

Momenteel worden er veel vragen gesteld over het doodspuiten van grasland om het perceel opnieuw in te kunnen zaaien. Alhoewel het grasland al redelijk groen kleurt door de hoge temperaturen, is de kweek in de meeste gevallen nog niet voldoende ontwikkeld om een goed eindresultaat te kunnen verwachten.

Doorzaaien
Wanneer er bij een onkruidbestrijding kleine kale plekken ontstaan waar het onkruid gestaan heeft, dan zal het omringende gras die door uitstoeling weer opvullen. Wanneer er echter groter kale plekken ontstaan, doordat er bijvoorbeeld een grote zuringplant heeft gestaan, zoals op bijgaande foto. Dan is het verstandig om ook door te zaaien. Anders bestaat er de kans dat er op zo'n kale plek weer onkruid kiemt of bijvoorbeeld laagproductief straatgras. Bovendien zorgt u met dit doorzaaien dat u de grasmat weer verjongt en bestaat uit de nieuwste grasrassen met de beste genetica.

Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij u naar de folder van Dow AgroSciences. "Onkruidbestrijding in grasland. Meer en beter voer van eigen land verlaagt uw kritieke melkprijs." Klik hier voor de folder.

Vraag uw buitendienstmedewerker indien u twijfelt over het uitvoeren van een bespuiting. Deze kan u ook adviseren over welk mengsel u in uw situatie het beste kunt gebruiken voor herinzaai of doorzaai van uw perceel.

Doorzaai voetbalvelden Quick'20 met Advance DDS

Geschreven op 08 april 2016.

Donderdag 7 april jl. zijn er bij voetbalvereniging Quick'20 in Oldenzaal op advies van WPA-Robertus een tweetal voetbalvelden doorgezaaid met het nieuwe Advance DDS systeem.

Op de foto kijken dhr. R. Damink van Quick'20 en dhr. R. van der Wonink van W.I.L. Losser toe hoe dit gebeurt.

De zaad- en zaaitechnologie Advance DDS. Deze zaad- en zaaitechnologie, die Advanta samen met Vredo ontwikkelde, is dé sleutel tot nóg duurzamere sportvelden van natuurgras die een bespeling van wel 500 uur per seizoen aankunnen

Met Advance DDS komt zowel Engels raaigras als veldbeemdgras optimaal tot zijn recht, voor een sportveld met meer speeluren, die sneller herstelt en efficiënter omgaat met water en voedingsstoffen. 

Het principe is tweeledig: het uitgangspunt is hoogwaardig zaaizaad met de nieuwste wortel- en kiemtechnologie Advance. Vervolgens is vanaf nu precisiezaai van dit gras mogelijk met het DDS Dual Dosage Depth-systeem van Vredo. Resultaat: het gras staat in de helft van de tijd boven en de speelurennorm van natuurvelden gaat omhoog naar 450 tot 500 uur. 

Herwonnen fosfaat in Physiostart P plus voor derogatie bedrijven

Geschreven op 14 maart 2016.

Physiostart P Plus (6-16)  is op basis van wetenschappelijk onderzoek van PPO/WUR toegelaten als herwonnen fosfaat. Het product mag naast het gebruik op derogatie bedrijven in de veehouderij ook worden gebruikt in de akkerbouw en tuinbouw

In officiële proeven in snijmais heeft Physiostart P Plus zich gelijkwaardig getoond ten aanzien van drogestof opbrengst per hectare aan de reeds bestaande Physiostart met minerale fosfaat. Naast de door onderzoeksinstituut PPO/WUR aangetoonde landbouwkundige waarde van deze bemesting voor de veehouder/maïsteler, heeft men verder aangetoond dat het gebruik van deze meststof de stikstofbenutting met 10 kg/ha verhoogd wat resulteert in significante afname van nitraat in het grondwater.
De advieshoeveelheid in snijmais bedraagt 30 kg/ ha.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze buitendienstmedewerkers

PIADIN benut stikstof beter

Geschreven op 02 maart 2016.

In de bodem wordt ammoniumstikstof uit drijfmest omgezet in nitraatstikstof. Deze stikstofvorm heeft als nadeel dat het onder invloed van neerslag snel uitspoelt naar het grondwater en verloren gaat voor het gewas. Piadin activeert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor dit proces (nitrificatie). De nitrificatieremmer in Piadin zorgt ervoor dat ammoniumstikstof geleidelijk wordt omgezet in nitraatstikstof. Met Piadin blijft de kostbare stikstof uit drijfmest langer in de bodem aanwezig en blijft beschikbaar als het gewas de stikstof nodig heeft. Hierdoor kan het gewas de beschikbare stikstof optimaal omzetten in hogere opbrengsten.

In de brochure wordt met behulp van afbeeldingen uitgelegd, hoe PIADIN in de bodem werkt. Download de brochure hier.

(bron: Triferto)

Knaagdierbeheersing Agrarische bedrijven

Geschreven op 02 maart 2016.

In het verleden waren agrariërs, die rodenticiden toepasten op hun eigen bedrijf, vrijgesteld van het hebben van een licentie. Vanaf 1 juli 2015 werd het verplicht voor agrariërs om over een KBA licentie te beschikken. Terwijl agrariërs werden opgeleid voor het mogen toepassen van rodenticiden, voerde het CTGB een herbeoordeling uit van alle rodenticiden. Bij deze beoordeling werd een onacceptabel risico  (doorvergiftiging) vastgesteld voor gebruik van rodenticiden rondom gebouwen. Om die risico’s zoveel mogelijk te beperken werden extra opleidingseisen gesteld aan het kunnen en mogen toepassen van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Opleiding tijdelijk gestopt
Het bureau erkenningen is nu (tijdelijk) gestopt met de opleiding en afgeven van licenties aan agrariërs. Zij wil nu eerst meer duidelijkheid over of er door de agrariër twee opleidingen gevolgd dienen te worden of dat een nieuw allesomvattende opleiding een beter alternatief is.

Gebruik rodenticiden binnen de muren van een gebouw
Voor het gebruik van rodenticiden binnen de muren van een gebouw volstaat vanaf 1 juli 2015 de KBA licentie. De KBA licentie is de opvolger van de voormalige vrijstelling voor agrariërs.

Gebruik rodenticiden rondom gebouwen
Voor het gebruik van rodenticiden rondom gebouwen is aanvullende kennis nodig. Deze kennis wordt niet gedekt door de huidige KBA licentie . Of deze aanvullende kennis wordt aangeboden in een aparte opleiding of wordt samengevoegd tot 1 opleiding is nog niet bekend. Uiteindelijk dient iedereen, ook de agrarisch ondernemer, die volgend jaar rondom gebouwen rodenticiden inzet daarvoor opgeleid en gecertificeerd te zijn. Alle etiketten vermelden momenteel onderstaande tekst: 

Rodenticiden mogen rondom gebouwen of voedselopslagplaatsen vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Download hier het handboek buitengebruik
(bron: Bayer)

Maisrassenkeuze 2016

Geschreven op 23 januari 2016.

De komende periode worden er weer voorbereidingen  getroffen voor het nieuwe teeltseizoen. Hieronder valt ook het kiezen van een optimaal maisras. Ook dit jaar hebben wij weer een maisfolder samengesteld.
Deze folder bevat toprassen die zijn geselecteerd op basis van onze ervaring met de rassen en de cijfers van de rassenlijst.
Klik hier voor onze maisfolder 2016.

Het afgelopen teeltseizoen hebben wij weer veel goede ervaringen opgedaan met het ras DKC 3333. Door de combinatie van zeer goede landbouwkundige eigenschappen en zeer vroege afrijping, met een bovengemiddelde opbrengst, is dit ras ook het komend jaar zeer zeker weer aan te bevelen.Tevens heeft dit ras een goede gezondheid van het blad en de kolf, wat tot minder schimmelvorming en mycotoxinen lijdt.

Meer informatie kunt u vinden in het rassenbulletin. Klik hier voor een link naar het rassenbulletin van de CSAR.

Neem voor een advies op maat contact op met één van onze buitendienstmedewerkers.

Najaarsonkruidbestrijding in wintergranen

Geschreven op 06 november 2015.

Advies onkruidbestrijding voor najaar 2015

Belangrijk, de onkruidbestrijding in wintergraan start in het najaar:

 • goedkope manier om lastige onkruiden, zoals duist, windhalm, ereprijs, straatgras en klein kruiskruid efficiënt op te ruimen
 • onkruidvrij van begin af aan, en – zeker bij een hoge onkruiddruk – een hogere opbrengst
 • bij vroege zaai (beter opbrengstpotentieel!) krijgt ook het onkruid meer kans. Altijd een najaarstoepassing inzetten om het onkruid tijdig te bestrijden
 • geen stress voor de teler in het drukke voorjaar
 • wortelonkruiden kunnen in het voorjaar aangepakt worden, zonder dat een eerdere voorjaarstoepassing hen “aangebrand” heeft
 • de tarwe groeit in het voorjaar ongehinderd door

en… steeds belangrijker:

 • resistentiemanagement

O.a. met duist en windhalm worden er ook in Nederland bij intensievere graanteelt hoewel nog incidenteel, toch meer en meer werkingsproblemen bij de onkruidbestrijding geconstateerd. Om deze problematiek te voorkomen, is het uitermate belangrijk om reeds in het najaar te starten met de onkruidbestrijding. Dit voorkomt dat er een te zwaar beroep op de voorjaarsbestrijding komt te liggen.

Kies de juiste strategie afhankelijk van de omstandigheden!
Neem voor een op maat gemaakt advies contact op met uw technisch adviseur van WPA-Robertus.

Erfemissie en de erfemissiescan

Geschreven op 16 oktober 2015.

Agrariërs kunnen met ingang van dit najaar met de erfemissiescan het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen. De digitale tool geeft ook informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen.

Als gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen, is dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan dit uiteindelijk leiden tot beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of kan de toelating van een middel zelfs helemaal worden ingetrokken.

Beperking erfemissie belangrijk
Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. Daar wordt de spuit na gebruik gestald en gereinigd en soms ook gevuld. Bij het vullen kan worden gemorst en bij het schoonmaken van de spuit kan waswater met gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot stromen of in het riool terecht komen. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Dit komt ook naar voren in metingen van de waterschappen. Zij stellen vast dat water dat van het erf afspoelt hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel kan bevatten. En als gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen, is dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan dit uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Erfemissiescan
De organisaties van de Toolbox Emissiebeperking (LTO Nederland, Nefyto, Agrodis en Unie van Waterschappen) heeft met www.erfemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld
Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunt u als agrariër eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Door het invullen van vragen over het vullen van de spuit, inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. Als resultaat krijgt u te zien bij welke van deze activiteiten emissie naar het oppervlaktewater optreedt. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die u kunt nemen om emissie vanaf het erf te verminderen.

Maisoogst

Geschreven op 12 oktober 2015.

De afrijping van de mais komt door de weersomstandigheden van het afgelopen teeltseizoen, dit jaar wat later op gang.

Voor de keuze van het optimale oogstmoment van mais is de bepaling van het drogestofgehalte van groot belang. Het drogestofgehalte van de hele plant wordt bepaald door het kolfaandeel, het drogestofgehalte van stengel en blad en het drogestofgehalte van de kolf.

Klik hier voor meer informatie over het bepalen van het juiste oogstmoment.

Wintergroen, ideaal vanggewas na mais

Geschreven op 01 oktober 2015.

De komende weken zal er worden begonnen met het oogsten van de mais en zal er op zandgronden een vanggewas ingezaaid gaan worden. Door het zaaien van een vanggewas worden er mineralen (vnl. stikstof en kali) vastgelegd en kunt u het organische stofgehalte van de bodem verbeteren. Hierdoor zal de activiteit van het bodemleven toenemen, wat zorgt voor een betere vochthuishouding en meer lucht in de grond. 

WPA-Robertus heeft een wintergroenmengsel samengesteld, ideaal als vanggewas na mais. Het wintergroenmengsel is een combinatie van rogge en tarwe, welke een vlotte grondbedekking geeft en in verhouding iets minder bladmassa dan pure rogge. Zeker als de maisoogst later plaatsvindt, wat dit jaar het geval is, is het wintergroenmengsel de beste keuze in verband met de snelle kieming.

Het moment van inzaaien van het vanggewas zorgt voor grote verschillen in de hoeveelheid organische stof die aangevoerd wordt. Over het algemeen geeft het 
wintergroenmengsel een hogere drogestof opbrengst (500- 800 kg), dan Italiaans raaigras.

De geadviseerde zaaizaadhoeveelheid is 70 kg/ha. Het zaaizaad wat door ons wordt geleverd is NAK gekeurd en wordt door WPA- Robertus in Nederland geteeld. Hierdoor bent u verzekerd van de beste kwaliteit zaaizaad.

Let op: Langpootmuggen!

Geschreven op 30 september 2015.

In september kwamen, na verpopping van de emelten op veel plaatsen langpootmuggen tevoorschijn.
Deze hebben eieren afgezet in gras en tuingrond. Ook in kwekerijen zien we ei-afzet, o.a. in pioenen, vaste planten, zomerbloemen en boomkwekerijgewassen. 
Eieren van langpootmuggen zijn gebaat bij vocht: in vochtige grond komen ze massaal uit. Het regenachtige weer van de afgelopen weken zal ervoor zorgen dat het ei-stadium goed overleeft. We vinden momenteel de eerste jonge emelten. Deze zijn eerst wit-glasachtig van kleur en ongeveer 0,8 - 1 cm lang. Later worden ze grijs-bruin, volgroeid ruim 3 cm lang.

Vanaf oktober is de eerste vraatschade door emelten te verwachten. Omdat emelten geen winterrust kennen richt het insect ook in het najaar en de winter schade aan in gras en gewas, door stengels en knoppen of neuzen aan te vreten. Bovendien treedt in gazons en op golfbanen en sportvelden bijkomende schade op, doordat vogels de grasmat kapot prikken op zoek naar emelten.

Oplossing
Emelten kunnen momenteel goed worden bestreden met insect-parasitaire nematoden. Deze microscopisch kleine aaltjes kruipen in de emelt en maken deze ziek, waarna de emelten dood gaan. Uit de dode emelten komt een nieuwe generatie aaltjes, die ook weer op zoek gaat naar emelten. Zolang de grondtemperatuur boven de 6 graden is gaat dit proces door en kan de toepassing ook nog worden uitgevoerd.

Aaltjes kunnen op kleine schaal worden toegepast met een gieter, nemasprayer of rugspuit (zonder zeefjes). Op sportvelden en golfgreens kan de toepassing met professionele apparatuur worden uitgevoerd, zoals een speciaal voor dit doel aangepaste doorzaaimachine of een veldspuit.

Snel en goed resultaat
Voor een snel herstel van het gras kan Natusys aan de aaltjesoplossing worden toegevoegd. Dit bacteriepreparaat bevordert de kieming van de wortels van het gras zeer sterk, waardoor de grasmat heel snel herstelt.

Heeft u vragen over de bestrijding van emelten, nematoden of toepassingstechniek, neemt u dan contact op met één van onze buitendienstmedewerkers. 

A. Kirchhoff           06-29107175
H. ten Vergert       06-22608537
P. Poortman          06-10377511

Slakken actief

Geschreven op 29 september 2015.

De nachten worden langer en het weer vochtiger. Ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van slakkenpopulaties. Ze zijn dan ook behoorlijk actief in diverse gewassen. Zorg ervoor dat uw teelt wordt beschermd. Dit kan uitstekend door het strooien van slakkenkorrels op basis van ijzer-III-fosfaat: Iroxx of Derrex.

Werking
Iroxx en Derrex zijn slakkenbestrijders op basis van ijzer-III-fosfaat. De korrels zijn attractief voor naaktslakken.
De werking is zeer effectief. Na opname stopt direct de vraat. De slakken zoeken een schuilplaats in de grond en gaan daar na enkele dagen dood. Er ontstaat geen slijm. Zo wordt de teelt snel en doeltreffend beschermd tegen vraatschade.

Regenvastheid en lange duurwerking
De Iroxx korrel is niet alleen hoogwaardig geformuleerd, maar bevat tevens een anti-schimmel middel op natuurlijke basis. Na regen blijft de korrel langer intact en daardoor langer beschikbaar voor de slakken. Door de intens blauwe kleur blijven de Iroxx korrels lang zichtbaar in het veld.
Derrex is een standaard korrel met een goede regenvastheid en duurwerking.

Onbeperkt toepassen
De toepassing mag onbeperkt herhaald worden. Pas opnieuw toe bij een hoge slakkendruk. Ook als de korrels niet meer zichtbaar zijn is een nieuwe toepassing nodig.

Wanneer Iroxx en wanneer Derrex?
De Iroxx korrels zijn uitermate geschikt voor hoogwaardige teelten zoals spruiten, aardbeien, sla e.d. Met name te gebruiken in teelten waar geen enkele slakkenvraat geaccepteerd kan worden en waar duurwerking essentieel is.

Derrex is een standaard korrel, die prima inzetbaar is voor gangbare teelten, zoals granen of koolzaad. Derrex heeft een lager prijs per ha.

Advies Iroxx
• Toepassen in hoogwaardige teelten, bijv. spruiten, aardbeien, sla
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de korrels voordat het gewas sluit

Advies Derrex
• Toepassen in standaard gewassen als granen of koolzaad
• Dosering 7 kg/ha
• Bij hoge druk de toepassing herhalen
• Strooi de perceelsranden om druk vanuit de slootkant te voorkomen

(bron: Certis Europe B.V.)

Loofvernietiging aardappelen

Geschreven op 24 september 2015.
Loofvernietiging kan op verschillende manieren plaatsvinden. Ervaring van u als teler en de bodem- en weersomstandigheden zijn mede bepalend voor de juiste keuze. Ook de mate van afsterving is bepalend.

Groen gewas:
Spuit 2 liter Reglone/Diquat met uitvloeier of olie en na 3-5 dagen eventueel 0,8 liter Quickdown met 2 liter Olie of 1 liter Spotlight Plus. (doseringen per hectare)

Afstervend gewas minder als 50 % groen:
Spuit 2 liter Reglone/Diquat met uitvloeier of olie per hectare.
 
Voor alle middelen is een goede spuittechniek vereist.
Quickdown en Spotlight Plus het liefst toepassen in de ochtend, maar uiterlijk drie uur voor zonsondergang, deze middelen hebben namelijk voldoende zonlicht nodig voor een goede werking.

Spotlight Plus heeft geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden.
Overweeg om bij de loofdoding een knolbeschermend middel tegen phytophthora toe te voegen.
 
 

Informatiefolder grondontsmetting beschikbaar

Geschreven op 24 september 2015.

Grondontsmetting in de landbouw is de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Bij omwonenden bestaat bezorgdheid en zijn er vragen in relatie tot grondontsmetting. De nieuwe folder is een hulpmiddel voor telers en loonwerkers om omwonenden te informeren over het hoe, wat en waarom van grondontsmetting.

LTO, Plantum, Cumela, Agrodis, KAVB en Nefyto hebben gezamenlijk deze informatiefolder opgesteld. In deze folder worden de meest gestelde vragen beantwoord en staan de belangrijkste feiten op een rij over grondontsmetting.

De informatiefolder grondontsmetting sluit aan bij de reeds gestarte campagne "Een goede buur is beter...".

De informatiefolder kunt u downloaden door hier te klikken.

Gewasbeschermingsmonitor

Geschreven op 07 september 2015.

Met ingang van dit teeltseizoen is het gewasbeschermingsplan vervangen door een gewasbeschermingsmonitor. Hiermee is het voor iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken – dus ook buiten de landbouw - een verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor.

Maatregelen
De monitor komt in de plaats van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden (overzicht aspecten: zie bijlage). Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.
Met de gewasbeschermingsmonitor houden telers onder meer bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook administreren zij hun vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Monitor vormvrij
Het idee achter het opstellen van de gewasbeschermingsmonitor is dat de teler op basis van de monitor zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen. Daarnaast helpt de gewasbeschermingsmonitor de toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren. De overheid heeft er bewust voor gekozen om de monitor vormvrij te houden. Hiermee wordt de telers ruimte geboden om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen. LTO verwacht geen problemen bij de uitvoering omdat de meest gebruikte systemen bij telers reeds zijn toegerust op de nieuwe werkwijze.

Om u een leidraad te geven welke gegevens u moet registreren, hebben wij een gewasbeschermingsmonitor voor u gemaakt. Klik hier voor de link naar de Gewasbeschermingsmonitor.

Gele roest in zomertarwe

Geschreven op 04 juni 2015.

De afgelopen dagen worden er steeds vaker aantastingen van gele roest in percelen zomertarwe aangetroffen.

Controleer daarom uw zomertarwepercelen en voer daar waar nodig een bespuiting uit.

Gele roest kan op verschillende graangewassen en grassen voor komen. Van de graangewassen is vooral tarwe gevoelig. Gele roest is te herkennen aan de gele sporenhoopjes, die in lengterijen op het blad liggen.

De ziekte verspreidt zich het snelst bij koel weer. Zwaar aangetaste gewassen verliezen veel groen blad en brengen daardoor uiteindelijk veel minder op. Ook de aren van planten kunnen worden aangetast. Gele roest is dus ook een van de 'afrijpingsziektes'.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze vertegenwoordigers.

 

Groene oplossingen: hard nodig en goed mogelijk!

Geschreven op 03 juni 2015.

Chemische gewasbescherming komt steeds meer onder druk te staan, ook bij hoveniers en groenvoorzieners. Bedrijven en gemeenten, maar ook particulieren vragen steeds vaker of er een alternatief is voor chemisch product. Nog niet alle plagen of ziekten zijn biologisch aan te pakken, maar gelukkig is er steeds meer mogelijk!
Een paar voorbeelden:

Bladluis
Larven van lieveheersbeestjes en van gaasvliegen eten heel veel luizen. De larven worden in zakjes geleverd, die kunnen worden uitgehangen in bomen of struiken. Binnen enkele weken is de luis bestreden.


Taxuskever
Microscopisch kleine wormpjes, de insectparasitaire aaltjes, kunnen worden toegepast in de grond om taxuskeverlarven te bestrijden. De kevers kunnen worden bestreden met een ander product dat aaltjes en enkele toevoegingen bevat.


Emelten
Deze larven van de langpootmug komen de laatste 2 jaar massaal voor en veroorzaken veel schade in grasvelden en gazons door van het jonge gras te eten.
Vogels die de emelten uit het gras komen pikken maken nog meer schade. Insectparasitaire aaltjes zijn een zeer effectieve oplossing.


Rupsen
Rupsen van de eikeprocessievlinder en bastaardsatijnvlinder, wintervlinder en Buxusmot, larven van elzenhaan e.d. kunnen worden bestreden met insectparasitaire aaltjes. Het betreft hier een speciaal product met een toevoeging, waardoor de aaltjes op de planten langer overleven.

 Foto: Buxusmot


Engerlingen
Engerlingen van bijv. meikever en rozenkever vreten onder de grond aan de wortels van het gras. Daardoor ontstaan kale plekken in het gazon en kan de grasmat los komen te liggen. Vogels, egels, dassen en wilde zwijnen zijn verzot op engerlingen en veroorzaken vaak grote secundaire schade. Engerlingen zijn door gieten, spuiten of injecteren van insectparasitaire aaltjes goed te bestrijden.


Tal van problemen in tuinen en aanplant zijn terug te voeren op de bodem en/of bemesting. Door te zorgen voor sterke en actieve wortels (Natusys wortelstimulator kan u daarbij helpen) en een goede calcium- en magnesiumvoorziening zijn veel bladschimmels sterk terug te dringen. Wees zuinig met stikstof, want dit werkt schimmelziekten erg in de hand.

Neem voor vragen over bijv. welke type insectparasitaire aaltje voor uw probleem de juiste oplossing biedt, contact op met uw vertegenwoordiger.

A. Kirchhoff           06-29107175
H. ten Vergert       06-22608537
P. Poortman          06-10377511

Blad- en netvlekkenziekte

Geschreven op 21 mei 2015.

De laatste dagen worden er in verschillende percelen steeds meer bladvlekken en netvlekken in zomergerst waargenomen. Controleer uw zomergerst percelen en voer indien nodig een bespuiting uit.

Diefstal gewasbeschermingsmiddelen

Geschreven op 01 mei 2015.

Helaas horen we de laatste tijd steeds weer geluiden dat er gewasbeschermingsmiddelen uit schuren en opslagplaatsen wordt gestolen.

Voorkom problemen en zet uw gewasbeschermingsmiddelen in afgesloten opslagplaatsen.

Denk ook aan de verpakkingen die op spuitmachines staan. Laat uw spuit niet onbeheerd achter met gewasbeschermingsmiddelen erop.

Tulpenroute in Drenthe

Geschreven op 01 mei 2015.

Het voorjaar is begonnen en de eerste voorjaars bloeiers staan prachtig in bloei. De tulpen groeien hard en zullen waarschijnlijk eind April, begin Mei weer prachtig staan te bloeien.

Wilt u dit prachtige kleuren schouwspel bewonderen? Dan kan dit. Door de eigenaren van de tulpenbollen is een prachtige route samengesteld.

Vernietigen vanggewas

Geschreven op 11 maart 2015.

Binnenkort is het weer tijd om de vanggewas op uw maisland te vernietigen.

Mede door de hogere temperaturen gaan veel groenbemesters zich al behoorlijk ontwikkelen en is het gewenst om hier binnenkort wat aan te doen.
Pas bij het onderwerken van groenbemesters op voor het ‘inkuileffect’, waarbij de bladmassa als één laag in de ploegvoor komt te liggen en daardoor moeilijk verteert. Vooral na het maaien of klepelen van bladrammenas dient u bij voorkeur minimaal een week te wachten met onderwerken, zodat het gewas makkelijker verteert.
Doodspuiten van de groenbemester (gras/graanopslag) is een optie die in veel gevallen de voorkeur verdient. 

 

Buitengebruik Super Caïd goedgekeurd

Geschreven op 10 maart 2015.

Het Ctgb een overgangsregeling voor buitengebruik ingesteld, waardoor het buitengebruik tot 2017 mogelijk blijft. De regeling houdt in dat bedrijven die rodenticiden buiten willen toepassen zich moeten melden bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Boeren en ongediertebestrijders moeten daarvoor eerst Integraal Plaagdier Management (IPM) toepassen. Dit betekent dat zij preventieve maatregelen moeten nemen, bij overlast niet-chemische methoden toepassen en pas als laatste redmiddel chemische middelen

Het Ctgb heeft op 25 februari het buitengebruik van alle Super Caïd formuleringen goedgekeurd. Met de toevoeging van het buitengebruik hebben de Super Caïd producten tevens een nieuw toelatingsnummer gekregen.

De uitbreiding betreft concreet het volgende; bestrijding van bruine ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Wilt u uw huidige voorraad al geschikt maken voor het buitengebruik vraag dan de benodigde stickers bij ons aan. Geef hierbij goed aan hoeveel stickers u per verpakking Super Caïd nodig heeft.

Eerste aantasting van gele roest gevonden

Geschreven op 18 februari 2015.

Alvast een waarschuwing voor tarwetelers!  Na de screening van de eerste velden in het “Oldambt” is de gevreesde aantasting van gele roest pleksgewijs in een perceel wintertarwe waargenomen. Ook zien we onderin het gewas vrij veel Septoria Tritici. 

Waarschijnlijk hebben we hier te maken met het “Warrior”-type van de gele roest. Het Warrior-fysio is niet ontstaan door mutatie uit de lokaal aanwezige roest, maar afkomstig uit het Andez-gebergte. Het “Warrior”-type kan zicht niet alleen vegetatief, maar ook generatief vermeerderen, dit in tegenstelling tot de gele-roesten die we eerder kennen. We weten dat hij beter tegen hoge- en lage temperaturen kan, dan oudere fysio’s.

Het “Warrior”-type is een gele roest-soort, waarbij de rasgevoeligheid nog zeer veel onduidelijk is. Uit het buitenland komt uit onderzoek naar voren dat het overgrote deel van de rassen, lijnen gevoelig zijn voor dit type.

Blijf alert en controleer uw percelen regelmatig.

 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Geschreven op 17 februari 2015.

Wat betekent GLB voor mij?

De website GLBcheck, die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) onlangs onder de aandacht bracht bevat een rekenprogramma waarin u gegevens kunt invoeren. Denk aan teeltplannen en inkomenssteun waarvan u nu gebruik maken. Op basis van deze gegevens maakt het programma bekend wat de gevolgen zijn voor de toekomstige inkomenssteun van u als agrarisch ondernemer (op basis van de huidige wetsvoorstellen van de Europese Commissie).

Klik op deze link om naar de betreffende website te gaan.

 

Zomergranen

Geschreven op 17 februari 2015.

De rassenlijsten zomergranen zijn weer uitgebracht en via deze link kunt de CSAR rassenlijst zomertarwe bekijken en via deze link de CSAR rassenlijst zomergerst.

Zomertarwe

WPA-Robertus levert verschillende rassen zomertarwe, maar de belangrijkste zijn Tybalt en Quintus.

Tybalt levert een hoge opbrengst en is redelijk vroeg.

Trappe is ook redelijk vroeg maar heeft iets lagere opbrengst, maar is wel wat meer vatbaar voor gele roest.

Quintus is een nieuw ras met de hoogste opbrengst op de rassenlijst maar met als aantekening  de lagere schotresistentie. De ervaring van afgelopen jaar heeft geleerd dat deze lagere resistentie niet tot problemen heeft geleid.

Alle rassen zijn standaard ontsmet met Beret Gold.

Vanwege het steeds meer signaleren van tarwehalmdoder, vooral in percelen graag op graan, is Tybalt leverbaar met Beret Gold en Latitude.

Tarwehalmdoder is een belangrijke bodemziekte en indien de zomertarwe vroeg gezaaid wordt is er een verhoogde kans op aantasting van deze ziekte.

Door het zaad met Latitude te behandelen wordt de kans op tarwehalmdoder aanzienlijk gereduceerd.

 

Zomergerst

WPA-Robertus heeft ook verschillende zomergerstrassen uit eigen vermeerdering beschikbaar.

Columbus, Quench, Propino en Salome zijn de rassen die door ons bedrijf vermeerderd zijn en die ruim in voorraad zijn. Ook zijn andere rassen van de rassenlijst leverbaar.

Ook deze rassen zijn standaard ontsmet met Beret Gold.

 

Verder kunnen we als WPA-Robertus ook zaaizaad haver ( het ras Max)  leveren en tevens verschillende rassen voor de ecologische teelt.

Het zaaizaad is leverbaar in papieren zakken van 25 kg. en in Big Bags van 500 kg.

Neem contact op met uw buitendienstmedewerker voor meer informatie.

Graan afgezakt in 25 kg. zakken klaar voor verzending

Prijsuitreiking "De Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2015"

Geschreven op 16 februari 2015.

Op onze stand tijdens "De Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2015" konden de bezoekers meedingen naar een prijs door het oplossen van een prijsvraag. 

Op de beurs van afgelopen januari 2015, met ongeveer 15.000 bezoekers werd onze stand goed bezocht. Hier konden de bezoekers van onze stand raden welke soorten veldbloemen er tentoongesteld waren.

Uit de vele oplossingen waren een tweetal personen die acht van de tien soorten veldbloemen goed geraden hadden. De prijswinnaars zijn: Bert Visscher van Hoveniersbedrijf Visscher uit Nijeveen en Bas Dijkstra van Twente Milieu uit Enschede.

De prijzen zijn inmiddels uitgereikt door de medewerkers van WPA-Robertus zeker&vast. Hieronder ziet u de foto's van de prijsuitreiking.

 

Albert Kirdhhoff van WPA_Robertus zeker&vast reikt de waardebon uit aan de heer en mevrouw Visscher.

 

Huub ten Vergert van WPA-robertus zeker&vast reikt de waardebon uit aan Bas Dijkstra.

Ratten en muizenbestrijding

Geschreven op 03 februari 2015.

Mogelijkheden ratten en muizenbestrijding gewijzigd.

Zoals wellicht bekend moet een agrarische ondernemer die bestrijdingsmiddelen voor knaagdieren (rodenticiden)  gebruikt in het bezit zijn van een licentie: het vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing op het Agrarisch Bedrijf (KBA). Alleen vakbekwame, gecertificeerde knaagdierbestrijders mogen rodenticiden kopen en gebruiken.

In de huidige wetgeving wordt nog een uitzondering gemaakt voor agrarisch ondernemers: zij hebben hiervoor een vrijstelling. Die vrijstelling vervalt vanaf juli 2015. Gebruikers moeten, om die licentie te behalen, een korte opleiding volgen. 

Klik hier voor het aanmeldingsformulier bij Terranext.

 

Tevens heeft het Ctgb een overgangsregeling voor buitengebruik ingesteld,
waardoor het buitengebruik tot 2017 mogelijk blijft. De regeling houdt in dat
bedrijven die de rodenticiden buiten willen toepassen zich moeten melden bij
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en dat zij conform IPM moeten handelen.
 
Producenten van rodenticiden kunnen een uitbreidingsaanvraag indienen om
het buitengebruik  op het etiket te krijgen. Deze uitbreidingsaanvraag is ook
mogelijk voor rodenticiden die voorheen niet als buitentoepassing waren toegelaten.

Bayer heeft voor alle Super Caïd en Rodilon formuleringen een aanvraag voor
buitengebruik ingediend en verwachten binnenkort de beslissing van het Ctgb
hieromtrent te ontvangen. ZodraBayer de buitentoepassing op het etiket kan
voeren zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Maiszaad bestellen voor oogstjaar 2015

Geschreven op 30 januari 2015.

De tijd breekt weer aan om uw maiszaad voor teeltseizoen 2015 te bestellen.

Het is weer tijd om uw maiszaad voor teeltseizoen 2015 te bestellen. Er zijn weer nieuwe  maisrassen op de markt gekomen en het is zaak om een ras te kiezen wat zo goed mogelijk bij uw gebruiksdoel past.

Houdt rekening met in welke  streek u de mais teelt, in het zuidelijk gedeelte van ons werkgebied zoals Twente en de Achterhoek kunt u latere rassen qua rijpheid telen dan in Noord-Nederland.

Ook is belangrijk voor welk doel u de mais wilt telen, snijmais, korrelmais,ccm of de mogelijkheid om later nog een keuze te maken en een dubbeldoelras te verbouwen.

Na deze afwegingen te hebben gemaakt moet u ook nog een keuze maken tussen de verschillende zaadontsmettingen  zoals Mesurol, Force, Sonido of eventueel een combinatie hiervan.

Als u hier klikt krijgt u onze maisfolder te zien.

Toptex na gerbruik opruimen

Geschreven op 19 januari 2015.

Toptex opruimen en bewaren

Nu de laatste aardappel- en bietenhopen worden of zijn afgeleverd aan de verwerkende industrie is het tijd om uw Toptex-kleden op te ruimen.

Laat de kleden drogen en vouw ze op. Om de levensduur te verlengen is het belangrijk de kleden zo op te slaan dat ze beschermd worden tegen UV-stralen. Met andere woorden leg de kleden buiten het bereik van zonlicht onder een afdak of in een schuur.

 

WPA-Robertus zeker&vast aanwezig op "De Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2015

Geschreven op 14 januari 2015.

Ook dit jaar is WPA-Robertus weer aanwezig met een stand op "De Groene Sector Vakbeurs" in Hardenberg.

Deze beurs wordt van 13 t/m 15 januari georganiseerd in de Evenementenhal in Hardenberg, de openingstijden zijn van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Op onze stand kunt u zich op de hoogte stellen van de actualiteiten in de groene branche. Tevens kunt u deelnemen aan een prijsvraag, waar u altijd prijs heeft.

Hopelijk tot ziens in Hardenberg.

 

 

Korte bewaring van aardappelen

Geschreven op 04 november 2014.

Korte bewaring van aardappelen

De afgelopen weken zijn bij kuilen afgedekt met Toptex enkele problemen geconstateerd. Tijdens perioden met geen of weinig wind is er onvoldoende ventilatie. Onvoldoende ventilatie in combinatie met hoge temperaturen kan condensvorming tot gevolg hebben. Deze vochtige omstandigheden in combinatie met een vers geoogst product en een minder goede kwaliteit van de gerooide aardappelen kan leiden tot rot.
Dit kan voorkomen worden door of stro bovenop de kuil aan te brengen, waardoor het condens in het stro wordt opgevangen en de aardappelen droog blijven, of tijdens windstille perioden het Toptex kleed van de bovenkant van de kuil verwijderen.
Bij een langere bewaring wordt geadviseerd over de gehele kuil stro aan te brengen, zodat de aardappelen ook bij een lichte nachtvorst beschermd zijn.

Bron: Avebe

Let op met bloeiende groenbemesters!

Geschreven op 14 oktober 2014.


Door het vroege zaaitijdstip en de snelle gewasgroei als gevolg van de hoge temperaturen van de laatste tijd, staan veel percelen met bladrammenas en gele mosterd in bloei en vormen kiemkrachtig zaad. 
Om opslagproblemen te voorkomen dient het gewas geklepeld of gemaaid te worden voordat zaadvorming plaats heeft gevonden.

Aanvullende toepassingsvoorwaarden gebruik Monam

Geschreven op 14 oktober 2014.

De afgelopen tijd heeft Monam veel in de belangstelling gestaan. Het Ctgb heeft met ingang van 25 augustus 2014 een aantal aanvullende toepassingsvoorwaarden verplicht gesteld:

 • Er mag een maximale oppervlakte van 1 hectare behandeld worden, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden;
 • Dek de behandelde grond direct na toepassing af met (Virtually Impermeable Film) folie gedurende een periode van tenminste 14 dagen;
 • Een bufferzone van tenminste 150 meter moet toegepast worden tussen de te behandelen velden en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren;
 • Het middel dient op tenminste 20 cm diepte ingebracht te worden.

Wij verzoeken u als telers en loonwerkers, de aanvullende toepassingsvoorwaarden na te leven. Dit om het middel ook in de toekomst te kunnen behouden.
Afdekken met VIF-folie, direct na toepassen, is verplicht gesteld. Ten aanzien van het plastic leggen, adviseert Certis Europe B.V. (toelatingshouder Monam) gebruik te maken van apparatuur waarbij Monam en het leggen van plastic in één werkgang wordt uitgevoerd.

Ontsmettingsfolie
WPA-Robertus kan ontsmettingsfolie leveren. Het gaat hierbij om het folietype: Hytibarrier black 7 layers ultra strong. Gezien de folie machinaal gelegd wordt en vaak in het open veld (veel wind), dient de folie uitermate sterk te zijn. Hytibarrier black 7 layers strong ultra heeft aanzienlijk hogere mechanische eigenschappen dan gewone VIF folie en een nog betere gasbarrière. Het product ligt niet bij ons op voorraad, wees dus op tijd met het bestellen van het benodigde volume.Stimuleringspremie aanschaf plasticlegger
Plasticleggers zijn nog niet algemeen beschikbaar in de praktijk. Certis Europe B.V. wil vanuit productstewardship oogpunt zich ervan verzekeren dat de toepassing van Monam volgens de voorwaarden plaatsvindt. Daarnaast zijn plasticleggers ook van belang voor toekomstige nieuwe alternatieve producten of methoden van grondontsmetting. Om het gebruik van plastcleggers te stimuleren biedt Certis Europe B.V. loonwerkers een eenmalige stimuleringspremie aan, bij de aanschaf van een platiclegger t.b.v. het ontsmetten met Monam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze buitendienstmedewerkers.

Demoveld groenbemesters in Warffum

Geschreven op 08 oktober 2014.

Op maandag 6 oktober was er gelegenheid een demoveld met groenbemesters te bezoeken bij het depot van WPA-Robertus in Warffum, in samenwerking met  Cosun en DSV-zaden.

Op een tarwestoppel bij het akkerbouwbedrijf van de Fam. Goldhoorn zijn een negental groenbemester-objecten gezaaid, waaronder een aantal groenbemestermixen uit de Terra-Life lijn van DSV-zaden.

 

Een andere benadering van de weerbaarheid van de bodem stond bij deze bijeenkomst centraal.

 

Graslandverbetering 2014 begint nu

Geschreven op 06 september 2013.

Door de veranderde wetgeving is het op veel gronden met uitzondering van klei, veen en löss (zie bodemkaart) niet meer mogelijk om in de nazomer graslandpercelen dood te spuiten en opnieuw in te zaaien. Als er geen problemen zijn met kweek (< 5- 10 %) is september bij uitstek de maand voor graslandherstel of vernieuwing. Met het oog op temperatuur en vochtvoorziening is de slagingskans groot. Het doorzaaien van bestaand grasland is dan een relatief lage investering om een boost aan de ruwvoerproductie te geven, zeker na de minder groeizame periode die achter ons ligt. Een zaaizaadhoeveelheid van 20 tot 25 kg graszaad per hectare volstaat om de zode vitaal te houden. Kies voor mengsels met snel kiemende grassoorten, met als basis diploïd of tetraploïd Engels raaigras. De meest gebruikte mengsels zijn Havera, Topmix, Grassbalance en Green Spirit.
De basis voor 2014 wordt dan nu al gelegd.

Onkruidbestrijding
Als er in graslandpercelen veel onkruiden staan is het nu ideaal om deze te bestrijden. Door de hoge luchtvochtigheid worden de middelen snel opgenomen en vindt er transport richting de wortelstokken plaatst van bv. ridderzuring, paardenbloem en boterbloem. Het gras heeft nu nog de mogelijkheid om zich na de bespuiting te herstellen en evt. dicht te groeien. Hierdoor krijgt u in het voorjaar een perceel weiland wat een grotere hoeveelheid droge stof produceert met een hogere voederwaarde. De volgende producten mogen na 1 september nog worden toegepast:
- Primstar
- Starane
- Cirran
- Butress

Het voordeel om nu graslandonderhoud en/of een onkruidbestrijding uit te voeren is, dat het zorgt voor een goede start in 2014. Goed grasland levert al snel honderden euro’s op.

Vraag voor een advies op maat uw loonwerker of vertegenwoordiger.
 

Koolzaad 2013

Geschreven op 15 augustus 2013.

De oogst van graan en koolzaad vindt nog plaats, maar het nieuwe zaaiseizoen voor koolzaad is reeds in aantocht. Uit beproevingen en ervaringen van voorgaande jaren bevelen wij voor de uitzaai onderstaande koolzaadrassen aan:

DK Exquisite (hybride)
Dit is een middenvroege hybride die geschikt is voor alle gronden, ook voor mulchzaai. Het ras kenmerkt zich door een vlotte beginontwikkeling, een hoge korrelopbrengst en een zeer hoog oliegehalte. Het ras heeft een prima resistentie tegen Phoma en Sclerotinia. De wintervastheid is zeer goed.

DK Expower (hybride)
Expower is een hybride koolzaadras. Het ras is iets korter en iets vroeger in de afrijping dan DK Exquisite. Het heeft een zeer hoge resistentie tegen Phoma en prima resistentie voor Sclerotinia. De wintervastheid is prima. De kilogram- en olieopbrengst is gelijkwaardig aan DK Exquisite.

Sherpa (hybride)
Sherpa is een compact groeiend koolzaadras, met een goede ontwikkeling in de herfst. Waardoor het ook iets later gezaaid kan worden. Het is een zeer stevig met een gemiddelde lengte. Het is een vroeg afrijpend ras met een hoge Phoma-resistentie en prima resistentie voor Sclerotinia. De wintervastheid is zeer goed. De kilogramopbrengst is hoog met een gemiddeld oliegehalte. Geschikt voor zand en kleigronden. Sherpa wordt in Duitsland aanbevolen bij mulchzaai.

DK Eximus (hybride)
DK Eximus is hoog in kilogram- en olieopbrengst. Heeft een goede resistentie voor Phoma en gemiddeld voor Sclerotinia. Het ras is middenvroeg afrijpend (als DK Exquisite). Het is middellang maar goed stevig. DK Eximus heeft een goede wintervastheid.

De rassen zijn standaard ontsmet.
Een eenheid bevat 1,5 miljoenzaden en is voldoende voor 3 ha, onder moeilijker omstandigheden 2,5 ha per eenheid

Op 5 augustus 2013 is de SPNA winterkoolzaad rassenproef op Ebelsheerd geoogst. Klik hier voor de resultaten.

Zaaitijd
De zaaitijd moet zo gekozen worden dat de koolzaadplanten voor de winter als volgt zijn ontwikkeld:

 • Zes tot tien goed ontwikkelde bladen (bladrozet)
 • Rechte wortel van ca. 15 – 20 cm lengte
 • Een doorsnee van de wortelhals van 8 tot 10 mm ( minstens > 5 mm)
 • Het doorschieten niet is begonnen

Als hieraan wordt voldaan dan mag verwacht worden dat het koolzaad ook strengere winters zonder veel schade doorkomt. In het noordelijk gebied is een zaaitijd gewenst vanaf 20 augustus tot en met de eerste week van september. Eerder zaaien heeft vaak tot gevolg dat de planten voor de winter te groot worden, terwijl bij latere zaai de plantontwikkeling te wensen over laat (in het bijzonder de ontwikkeling van de wortels).

Engerlingen - ongewenste gasten in het gras

Geschreven op 08 juli 2013.

De Rozekever (Phylloperta horticola) is een massaal voorkomende kever in Nederland.

De larven van de Rozekever, Engerlingen, veroorzaken de schade aan het gras en andere gewassen waaronder jonge bomen en sierplanten. In het begin van de schade ziet het gras er minder fris uit, er verschijnen geelbruine sprieten.

Vanaf juli groeit het gras op de geïnfecteerde plaatsen niet goed. Bij een zware aantasting kan het gras zo zijn aangevreten dat er losse zoden ontstaan die als het ware als een tapijt kunnen worden opgerold. Onder de zoden vind je dan de larven, soms wel honderden bij elkaar. Is er dan ook nog sprake van een droge periode, dan kunnen deze zwaar aangetaste plekken volledig verdrogen en afsterven.

Engerlingen zijn ook een lekkernij voor mollen en diverse vogelsoorten. Zij graven de engerlingen op en veroorzaken daardoor forse schade. Omgewoelde gazons of sportvelden zijn het resultaat.

Engerlingen van de Rozekever eten ook graag aan wortels van allerlei sierplanten en jonge bomen.

Voor een optimale bestrijding is het noodzakelijk dat u weet welke engerlingen u in uw gazon heeft.
Klik hier voor meer infomatie.

Pseudomonas in suikerbieten

Geschreven op 27 juni 2013.

Deze week zijn de eerste waarnemingen gedaan van pseudomonas in suikerbieten.
Deze zwart/bruine vlekken in het blad worden veroorzaakt door een bacterieaantasting.
 

Pseudomonas is gemakkelijk met cercospora te verwarren. De vlekjes van de bacterie pseudomonas lijken op de bladschimmel cercospora, maar zijn het niet!

Vooral na zware regenbuien, hagelbuien of andere bladbeschadigingen kunnen bladvlekken veroorzaakt door pseudomonas verschijnen. Het is niet nodig en niet mogelijk om pseudomonas te bestrijden.
Bestrijding is veelal niet mogelijk en weinig zinvol, omdat de aantasting van tijdelijke aard is.

Hier een aantal beelden van deze bacterieziekte

Voor een duidelijke uitleg over de verschillen tussen Pseudomonas en Cercospora verwijzen wij u naar de site van het IRS. KLIK HIER voor de link

Phytophtora in zetmeeltelend gebied gevonden

Geschreven op 10 juni 2013.

Op meerdere percelen in het zetmeeltelend gebied wordt phytophthora waargenomen.
Indien u nog geen preventieve bespuiting hiertegen heeft uitgevoerd is het zaak  hiermee te beginnen.
Controleer ook uw aardappelgewassen op aanwezigheid van eventuele infectiebronnen. 

Virusoverdracht pootaardappelen

Geschreven op 31 mei 2013.

De eerste pootaardappelen staan voor 80-90 % boven de grond. Zeker met het betere weer dat wordt voorspeld mogen meer actieve luizen worden verwacht. Daarom kan er nu worden gestart met virusolie. Doordat virusplanten nog niet zijn geselecteerd kan gemakkelijk virus door luizen worden overgedragen. Juist deze planten vormen de grootste bron voor het verspreiden van virus binnen een pootgoed perceel. Normaal is een wekelijks interval voldoende maar bij snelle groei is het aan te bevelen het interval te verkorten naar bijvoorbeeld 5 dagen. Naast olie wordt voor virusoverdracht om tevens een pyrethroïde toe te voegen.
 

Wintertarwe

Geschreven op 31 mei 2013.

Het vlaggeblad van wintertarwe schuift langzaam aan uit. De eerste week van juni kan volop worden begonnen met de vlaggebladbespuiting (T2) met fungiciden als Aviator en Adexar. Aangevuld met een pyrethroïde als Decis zodat ook aargalmug, graanhaantje en de eerste luizen worden bestreden.
Natuurlijke vijanden die luizen aanpakken zullen met warmer weer volgen, deze zorgen ervoor dat luizenpopulaties op latere tijdstippen niet groot worden.
 

Koolzaad

Geschreven op 31 mei 2013.

De eerste koolzaadvelden raken zo langzamerhand uitgebloeid. Door het koude weer is de bloeiperiode wat langer dan gebruikelijk. Koolzaadglanskevers lijken slechts geringe schade te hebben toegebracht. De ingezette middelen (geen neonicotinoïden) hebben hun werk goed kunnen doen, want vlak voor het begin van de bloeiperiode waren er volop glanskevers te vinden.
 

Mangaangebrek in wintertarwe, wintergerst en zomergerst

Geschreven op 13 mei 2013.

Mangaan is een element dat nodig is voor de vorming van bladgroen. Verder speelt het element een rol in veel andere processen binnen in de plant. Mangaangebrek uit zich in een lichte kleur in de jongste bladeren van de plant. Mangaangebrek zal sterker naar voren treden bij een snelle gewasgroei gecombineerd met koude of drogere perioden. Ook percelen die pas zijn bekalkt ter verbetering van de bodemstructuur of al een hoge pH hebben zijn gevoeliger voor mangaangebrek. Mangaan gebrek kan het beste preventief worden bestreden met 1- 2 liter Mantrac/Mangaan 500 (500 gr Mangaan per liter) per hectare. Mantrac/Mangaan 500 kan aan verschillende tankmengingen in granen worden toegediend. In zomergerst heeft mangaan een positieve invloed op het volgerstpercentage en daarmee het eiwitgehalte.

Bestrijding Jacobskruiskruid

Geschreven op 06 mei 2013.

Als er Jacobskruiskruid in uw percelen voorkomt is het nu de tijd om dit aan te pakken.
Dit onkruid is zeer giftig voor paarden, maar ook rundvee kan er behoorlijk ziek van worden.
Hooi met hierin het gedroogde onkruid geeft vooral problemen.
Voor de bloei een bespuiting uitvoeren met een combinatie van Primus en Cirran, vraag uw adviseur voor de juiste dosering en het juiste bespuitingstijdstip.

 

Wintergerst

Geschreven op 29 april 2013.

De wintergerst is door de lange winter nog wat achter in ontwikkeling.
Voor halmverkorting is het op dit moment vaak nog net even te vroeg.

De ziekten in wintergerst beginnen al zichtbaar te worden. Op de noordelijke zeeklei wordt in diverse percelen bladvlekkenziekte geconstateerd. Houd uw wintergerst daarom goed in de gaten.

Op de eerste percelen is het al nodig om de bladvlekkenziekte te bestrijden.
 

Koolzaadglanskever

Geschreven op 25 april 2013.

Nu het weer mooi weer is, met leuke temperaturen, zijn er volop koolzaadglanskevers te vinden. Koolzaadglanskevers geven vooral schade wanneer de bloemen nog niet open zijn. Ze boren door de bloemknop op zoek naar stuifmeel. In een doorboorde knop vormt zich later geen gevuld hauwtje.

Of de glanskevers resistent zijn tegen pyrethroïden, weet je als teler niet. Maar op veel plaatsen in Nederland werkt Decis nog prima. Voor een vroege toepassing is daarom Decis aan te bevelen.

Vlak voor de bloei kan 85 gram Steward toegepast worden, deze werkt ook op resistente glanskevers, echter, het mag maar één keer per teelt worden toegepast. Gebruik Steward daarom zo dicht mogelijk tegen de bloei aan.

De insecticiden kunnen worden gecombineerd met een fungicide als Score fo Caramba en/of een bladmeststof. Is de koolzaad in bloei, dan mag er geen insecticide meer worden toegepast.

Beide middelen zijn veilig voor bijen, als ze vóór de bloei worden gespoten.
 

 

 

Onkruidbestrijding in uien

Geschreven op 11 april 2013.

De eerste uien zijn of worden de komende weken gezaaid.

Wanneer er wordt gezaaid is de grond nog vochtig en kan er al direct Stomp worden toegepast om de eerst kiemende onkruiden aan te pakken.
Het toepassen op een iets later moment, op droge grond, geeft een grotere kans op schade, omdat de Stomp (na regenval) tot bij het kiemende uienzaad kan komen. Een aanvullende dosis Stomp kan worden gegeven wanneer al het uienzaad is gekiemd.
De dosering Stomp is afhankelijk van de zwaarte van de grond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze buitendienstmedewerkers.
 

Wintertarwe

Geschreven op 11 april 2013.

Op de foto van het demoveld in Finsterwolde is duidelijk te zien dat het ene ras beter tegen de winterse omstandigheden kan dan de andere. Uitval van planten is er nauwelijks. Enkele rassen als Kometus, Elixer en Kelvin komen wel heel mooi de winter uit.

Dit zegt echter nog niets over of deze rassen aan het eind ook de hoogste opbrengsten scoren. Een aantal percelen wintertarwe zijn/worden nog gerold met o.a. cambridgerollen, dit omdat de plantjes door opvriezen en dooien wat los zijn komen te liggen.
 

De tarwe heeft nu nog een groeiachterstand maar zal deze gedeeltelijk nu in gaan halen, nu we eindelijk (hopen we) echt voorjaarsweer krijgen. De onkruidbestrijding kan nog even wachten, zeker op later gezaaide percelen mag er nog nieuw onkruid worden verwacht.

Op de percelen met vroeg gezaaide wintertarwe kan als de tarwe goed aan de groei is gekomen, de komende week worden gestart met de duistbestrijding.
 

Activiteitenbesluit

Geschreven op 03 april 2013.

Sinds 1 januari 2013 is het activiteitenbesluit veranderd. Dit kan tot gevolg hebben dat er voor u veranderingen optreden m.b.t. de keuze en het gebruik van uw spuitdoppen. U kunt via onderstaande link meer informatie vinden.


 Lijst driftarme doppen, versie 1 januari 2013

Veiligheidsinformatieblad

Geschreven op 02 april 2013.

Heeft u het Veiligheidsinformatieblad (VIB) van de geleverde producten al ingezien of gedownload?
Volgens art. 31 van de REACH-regelgeving zijn wij verplicht informatie te verstrekken over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de producten d.m.v. het VIB en hoe er mee om te gaan.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in 2013 controleren op de naleving hierop.
De VIB’s zijn te downloaden van de websites van de fabrikanten en voor een belangrijk deel via de website www.fytostat.nl.

De websites kun u in de linkerkolom op deze pagina onder het tabblad “links” vinden.
Over het algemeen zijn ook de gebruiksaanwijzingen van de middelen en de etiketten te downloaden van de genoemde websites. (pdf-bestanden).

Op de website van het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, (www.ctgb.nl), kunt u ook veel informatie vinden over de toelating en het gebruik van de toegelaten middelen.
 

Stuiven op de zware klei - foto's

Geschreven op 28 maart 2013.

Stuiven op de zware klei in Het Oldambt.

Door de winter is de grond mooi droog doorgevroren.Vooral in de winter bewerkte grond is er los bij komen te liggen. Dit zijn doorgaans de percelen waar bieten zijn of worden gezaaid, maar ook laat ingezaaide tarwepercelen.

Door de harde wind van afgelopen week/weekend is er zelfs op de zeer zware klei sprake van stuiven. In laatgezaaide tarwe is daardoor ook enige schade ontstaan.

Op de foto’s een indruk van verstoven percelen en perceelsranden. Ze zijn écht niet gemaakt aan het strand.

Gewasbeschermingsplan

Geschreven op 31 januari 2013.

Heeft u het Bedrijfsplan Gewasbescherming al ingevuld?

In voorbereiding op het nieuwe teeltseizoen moet u een gewasbeschermingsplan invullen. Hierin geeft u aan hoe de bescherming van uw gewassen tegen ziekten, plagen en onkruiden er ongeveer uit gaat zien. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren of dit plan klaar ligt voor teeltseizoen 2013.

Boeren die hun gewasbeschermingsplan niet op 1 februari kunnen laten zien, zullen 3% gekort worden op hun subsidie. Meer hierover leest u in dit artikel op Boerderij.nl

U kunt hier het Bedrijfsplan Gewasbescherming downloaden.

Gratis en verantwoord inzamelen van lege STORL verpakkingen.

Geschreven op 11 oktober 2012.

Binnenkort kunnen de afnemers van gewasbeschermingsmiddelen van WPA-Robertus gratis hun lege STORL verpakkingen laten inzamelen. WPA-Robertus heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met afvalverwijderingsbedrijf Rova.
Leeg kunststof verpakkingsmateriaal van gewasbeschermingsmiddelen wordt gezien als bedrijfsafval.

WPA-Robertus wil in samenwerking met Rova de mogelijkheid bieden om de lege, schoongespoelde kunststof verpakkingen gratis, verantwoord en duurzaam af te voeren. De verpakkingen worden gebruikt als secundaire brandstof, van de warmte die hierbij vrijkomt wordt stroom opgewekt.
 

Het gescheiden inzamelen en verwerken van de lege verpakkingen levert milieuwinst op en kost niet veel extra moeite.

Op deze website zal binnen afzienbare tijd een invulformulier gepubliceerd worden., die u na invulling kunt faxen of mailen naar Rova. Deze zal het afvalmateriaal (minimaal 2m3) binnen de afgesproken tijd ophalen.

 

Opslag duist bestrijden

Geschreven op 04 oktober 2012.

Op veel percelen komt opslag duist voor. Indien u dit najaar graan gaat zaaien, is het een goede zaak om de duist enkele dagen voor het zaaien te bestrijden met glyfosaat om zo "schoon" te kunnen beginnen.

Groenbemesters

Geschreven op 19 juli 2012.

Augustus is de ideale tijd voor het zaaien van groenbemesters. Bladrammenas heeft een goede gewasontwikkeling en inbreng van organische stof en het bestrijdt aaltjes.
Sommige nieuwe soorten bladrammenas beschikken over een multi resistentie. Door het zaaien van deze rassen met dubbele resistentie, kunt u besmetting met Meloidoygne chitwoodi of Meloidogyne fallax aanpakken. Op de nieuwe rassenlijst staan rassen met deze eigenschappen, die tevens over zeer goede landbouwkundige eigenschappen beschikken. Met een zeer snelle grondbedekking en een zeer late bloei passen deze rassen ideaal in uw bouwplan.
Indien u de optimale aanpak wilt van het bietencystenaaltje kies dan voor een BCA 1 resistent ras.De voorkeur gaat dan uit naar een zeer laat bloeiend ras met een goede resistentie tegen alternaria.
Bij inzaai in september heeft Gele mosterd de voorkeur. Gele mosterd komt vlug in bloei . De kans op opslag is niet groot, mede omdat het gewas tamelijk vorstgevoelig is.In deze categorie is ook een BCA2 ras beschikbaar voor de bestrijding van het witte bietencystenaaltje .
Als alleen gekozen wordt voor inzaai van gele mosterd als organische stof toevoer dan kan men het beste een niet resistent ras kiezen.